med anledning av prop. 1999/2000:76 Lag om märkning och registrering av hundar

Motion 1999/2000:MJ21 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)

av Eskil Erlandsson m.fl. (c)
Regeringens förslag till märkning och registrering av landets ca 800 000
hundar har sin grund i problemet med farliga och aggressiva hundar.
Centerpartiets uppfattning är att den av regeringen föreslagna lagen inte
kommer tillrätta med problemet. Märkning och registrering i sig kommer
inte att leda till att farliga hundar försvinner. Att mot bakgrund av att
problemet inte löses med märkning föreslå en lagstiftning som inte
förefaller vara genomtänkt är olyckligt.
De olägenheter och kostnader som blir följden av regeringens förslag står
inte i proportion till den eventuella nytta förslaget kan innebära. Regeringen
förutsätter i sin proposition att det bara är ett mindre antal hundar som mer
akut kan misstänkas utgöra en fara för samhället. Av landets ca 800 000
hundar uppskattas mellan 2 000 och 3 000 vara så kallade kamphundar. De
hundar som kan anses utgöra en fara för samhället är redan idag förbjudna i
djurskyddsförordningen. I djurskyddsförordningen 19 a § står: "Det är för-
bjudet att inneha eller genom avel frambringa hundar som
1. har extremt stor kamplust,
2. blir lätt retade och biter,
3. bara med svårighet kan förmås avbryta ett angrepp och
4. har en benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor eller andra
hundar."
De hundar som är förbjudna i djurskyddsförordningen kommer knappast
att bli mindre farliga för att de är märkta med tatuering eller mikrochips.
Märkning och registrering förhindrar inte att brott begås. Regeringens
förslag straffar landets många skötsamma hundägare utan att göra nytta.
Lagförslaget som regeringen presenterat kommer att bli mycket
administrativt och ekonomiskt betungande för myndigheter och hundägare.
Det är mycket troligt att de enskilda hundägarna kommer att belastas med
betydligt högre kostnader än de 100-600 kronor som framgår av
propositionen. Centerpartiet anser det inte rimligt att påföra landets hund-
ägare kostnader för en verkningslös lagstiftning.
Det kan finnas skäl för märkning av hundar men det måste vara ett system
byggt på frivillighet. Redan idag är ca 500 000 av landets hundar märkta och
registrerade hos Svenska Kennelklubben. Detta sker på helt frivillig basis.
Märkning och registrering av hundar bör fortsatt vara frivilligt, och det bör
vara upp till ägaren att avgöra nyttan av densamma.
Centerpartiet avvisar tanken på att landets alla hundägare ska drabbas av
en dyr, onödig och verkningslös lagstiftning. Propositionen bör därför avslås.
Riksdagen bör besluta om att avslå propositionen.
Som tidigare anförts är det enligt djurskyddsförordningen 19 a § förbjudet
att inneha mentalt instabila hundar. Istället för att, som regeringen gör,
komma med ny lagstiftning för att komma tillrätta med problemet med
kamphundar anser vi att det möjligen är den nuvarande lagstiftningen som
bör förändras. Centerpartiet anser därför att lagstiftningen bör göras till
föremål för en översyn. Detta bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår proposition 1999/2000:76 Lag om märkning
och registrering av hundar,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att lagstiftningen om hundar bör ses över.

Stockholm den 6 april 2000
Eskil Erlandsson (c)
Åke Sandström (c)
Birgitta Carlsson (c)
Viviann Gerdin (c)
Sven Bergström (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-06 Bordläggning: 2000-04-11 Hänvisning: 2000-04-12
Yrkanden (4)