med anledning av prop. 1999/2000:81 Forskning för framtiden - en ny organisation för forskningsfinansiering

Motion 1999/2000:Ub23 av elizabeth Nyström (m)

av elizabeth Nyström (m)
Inlemma idrottsforskningen i Vetenskapsrådet
Idrotten berör, som Sveriges största folkrörelse, en lång rad olika
kunskapsområden, alltifrån fysiologi, medicin och teknik till beteende-
och samhällsvetenskapliga ämnen.
Idrottsforskning är en förutsättning för idrottens utveckling vad gäller
såväl barn- och ungdomsidrott som folkrörelse och samhällsfenomen.
Forskning kring ledarskapsfrågor inom idrotten är ett område som intresserar
alltmer och alltfler. Idrottsforskning är viktig både för att ge barn och
ungdomar goda möjligheter, men också för samhället i stort. Idrottsrörelsen
har själv pekat på behovet av forskning kring kvinno- och jämställdhets-
frågor inom idrotten.
Idrottsforskningen har, trots skapandet av Centrum för Idrottsforskning
(CIF) och en självständig idrottshögskola, inte fått samma status och tyngd
som mera traditionell forskning. Avsaknaden av forskningsstödjande organ
har inneburit att idrottsforskningen inte har fått de resurser som den skulle
behövt. Trots detta har exempelvis den idrottsmedicinska forskningen gjort
stora framsteg.
När regeringen nu föreslår en ny organisation för forskningsfinansiering är
idrottsforskningen återigen bortglömd.
Idrottsforskning spänner över ett brett område. Det naturliga är därför att
idrottsforskning bör ingå som ett område under det föreslagna vetenskaps-
rådet. Därmed kan de olika disciplinerna få sin forskningsfinansiering till-
godosedd genom de tre föreslagna ämnesråden.
Regeringen har föreslagit att fler än hälften av ledamöterna i ämnesråden
bör utses av representanter för forskarsamhället. Med tanke på idrottens stora
betydelse är det av största vikt att även idrottsrörelsen kan vara representerad
i ämnesråden.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att idrottsforskning bör ingå som ett område
under det föreslagna vetenskapsrådet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att idrottsrörelsen blir representerad i ämnes-
råden.

Stockholm den 30 mars 2000
Elizabeth Nyström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-06 Bordläggning: 2000-04-11 Hänvisning: 2000-04-12
Yrkanden (4)