med anledning av prop. 1999/2000:87 Obligatorisk mammaledighet

Motion 1999/2000:A13 av Maria Larsson m.fl. (kd)

av Maria Larsson m.fl. (kd)
1. Inledning
I propositionen föreslås en ändring i föräldraledighetslagen (1995:584).
Lagändringen genomför bestämmelsen i artikel 8.2 i Europeiska
gemenskapernas råds direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra
säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida,
nyligen har fött barn eller ammar. Ändringen innebär att två veckor skall
vara obligatoriska av den i föräldraledighetslagen föreskrivna
mammaledigheten om minst sju veckor före den beräknade tidpunkten
för förlossningen och sju veckor efter förlossningen, förutsatt att
arbetstagaren inte är ledig på annan grund under den ifrågavarande
tvåveckorsperioden. Lagändring föreslås träda i kraft den 1 augusti 2000.
2. Utgångspunkter
Kristdemokratena har länge drivit frågan om att skapa ett barnvänligt
arbetsliv, dvs en arbetsmiljö där det ses som en kompetenshöjning och en
viktig samhällsuppgift att vårda sina barn. Detta är en förutsättning för
att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.
Föräldraskapet måste uppvärderas och de ekonomiska villkoren för att ta
hand om barn måste vara gynsamma. En föräldraförsäkring, med
möjlighet till föräldraledighet i minst tre år med vårdnadsbidrag,
avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader, tillgång till god
barnomsorg av olika slag som kan väljas efter barnets och föräldrarnas
önskemål, är viktiga inslag för kombinationen föräldraskap/arbetsliv.
Detta är några av grundbultarna i vår familjepolitik. Vi betonar
föräldrarnas och barnens valfrihet och att det är samhällets uppgift att
skapa förutsättningar för en reell valmöjlighet för familjen.
3. Obligatorisk mammaledighet
Regeringens förslag är att om en kvinnlig arbetstagare inte är ledig på
annan grund skall två veckor av den mammaledighet som anges i
föräldraledighetslagen vara obligatorisk under tiden före eller efter
förlossningen. Det sker på anmodan av kommissionen  som ej anser att
direktivets krav i artikel 8.2 om obligatorisk mammaledighet är uppfyllt i
svensk lagstiftning.
Föräldraledighetslagen (1995:584) är utformad som en rättighetslagstift-
ning och tillkom dels som en modernisering av  den gamla lagen, dels som
en anpassning till EU-direktiv. I förarbetena till föräldraledighetslagen (prop.
1994/95:207 sid. 24 f.) ansågs att det inte fanns skäl att införa obligatoriet
om två veckors ledighet i samband med förlossning, då svensk lagstiftning i
praktiken redan uppfyllde direktivets krav. 98 % av  kvinnliga arbetstagare
som fött barn var föräldralediga i anslutning till förlossningen.
Resterande del ansågs vara sjukskrivna. Till detta kommer fäders möjlig-
het till tio dagars pappaledighet i anslutning till barns födelse.
Föräldraledig-
hetslagen är väl förankrad hos såväl arbetsgivare, arbetstagare som i svenskt
samhällsliv. Familjen måste själv ha valfriheten att välja när föräldraledighe-
ten skall tas ut.
Av ovan anförda skäl anser Kristdemokraterna att svensk lagstiftning ej
behöver ändras då EU-direktivet redan i praktiken är uppfyllt. Sverige bör
låta EG-domstolen pröva ärendet.

4. Hemställan

4. Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår regeringens förslag om obligatorisk mamma-
ledighet med hänvisning till att syftet med direktivet redan kan anses
vara uppfyllt.

Stockholm den 30 mars 2000
Maria Larsson (kd)
Stefan Attefall (kd)
Rosita Runegrund (kd)
Magnus Jacobsson (kd)
Göran Hägglund (kd)
Inger Strömbom (kd)
Mikael Oscarsson (kd)
Harald Bergström (kd)
Mats Odell (kd)
Per Landgren (kd)
Rose-Marie Frebran (kd)
Anneli Enochson (kd)
Kenneth Lantz (kd)
Desirée Pethrus Engström (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-03 Bordläggning: 2000-04-04 Hänvisning: 2000-04-05
Yrkanden (2)