med anledning av prop. 1999/2000:95 Vissa socialförsäkringsfrågor

Motion 1999/2000:Sf23 av Margit Gennser m.fl. (m)

av Margit Gennser m.fl. (m)
Längre arbetsperiod för beräkning av sjukpenning
nödvändig
I propositionen föreslås att när det inte kan utredas i vilken omfattning
den  försäkrade skulle ha förvärvsarbetat under de första fjorton dagarna i
en sjuklöneperiod skall tim- eller dagberäknad sjukpenning utges efter
vad som kan anses skäligt med ledning av hur den försäkrade har
förvärvsarbetat före sjukperioden.
Regeringen anger dock inte hur lång period före sjukperioden som skall
användas som grund för beräkningen av sjukpenningen varför lagförslaget
snarare försvagar den enskildes rättssäkerhet än förstärker den.
I departementspromemorian Beräkningsunderlag för dagersättning - sjuk-
penning, föräldrapenning m.m. (Ds 1999:19) föreslås att sjukpenningen skall
utges som om den försäkrade skulle ha arbetat i jämförlig omfattning som
under de fjorton dagar som föregått bedömningstidpunkten om han eller hon
inte blivit sjuk. Flera remissinstanser har kritiserat detta.
TCO anser att arbetets omfattning de 14 dagar som föregått bedöm-
ningstidpunkten är ett missvisande mått och menar att perioden i stället skall
vara upp till tre månader. SAF/Industriförbundet anser att den nuvarande
beräkningen bör ersättas med en regel om att den försäkrades inkomst under
förslagsvis de senaste två åren skall ligga till grund för bestämmande av
ersättningen. En sådan regel gör det möjligt för försäkringskassan att utnyttja
skattemyndigheternas beslut och lämnade uppgifter om inkomster samt för
den enskilde att själv räkna ut vilken sjukpenning han eller hon är berättigad
till. För dem som arbetat kortare tid än två år får beräkningen antingen göras
med den kortare arbetsperioden eller den genomsnittliga lönen i branschen
som bas.
Mot bakgrund av kritiken ovan föreslår vi att den försäkrades inkomst
under de senaste två åren skall ligga till grund för bestämningen av ersätt-
ningen.
Försäkringsmedicinsk forskning bör ske i
anknytning till universitet
Regeringen föreslår att Försäkringsmedicinskt centrum (FMC) skall få
bedriva forskning inom sitt ansvarsområde. I enlighet med utredningen
Försäkringsmedicinskt centrum - utredningar i socialförsäkringens tjänst
(SOU 2000:5) skall den vetenskapliga kvaliteten i forskningsprojekten
säkerställas genom att ett vetenskapligt råd bildas inom FMC. Vi anser
inte att det är tillräckligt. För att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten
och även för att stimulera kreativiteten krävs en mer löpande kontakt
med forskare verksamma i närliggande områden. Därför bör varje
försäkringsmedicinskt centrum kopplas till en lämplig
universitetsfakultet, det kan vara en medicinskt fakultet eller en
samhällsvetenskaplig. FMC i Tranås kan exempelvis kopplas till
Linköpings universitet och Nynäshamns FMC till Huddinge sjukhus eller
Stockholms universitet.
Mot denna bakgrund anser vi att varje försäkringsmedicinskt centrum skall
kopplas till en universitetsfakultet.
Det torde ankomma på utskottet att utarbeta erforderlig lagtext.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändring av beräk-
ningssättet av tim- eller dagberäknad sjukpenning i enlighet med vad
som anförts i motionen,
2. att riksdagen beslutar att de försäkringsmedicinska centrumen
skall kopplas till lämplig universitetsfakultet i enlighet med vad som
anförts i motionen.

Stockholm den 6 april 2000
Margit Gennser (m)
Ulf Kristersson (m)
Leif Carlson (m)
Gustaf von Essen (m)
Cristina Husmark Pehrsson (m)
Björn Leivik (m)
Göran Lindblad (m)
Cecilia Magnusson (m)
Carl G Nilsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-06 Bordläggning: 2000-04-11 Hänvisning: 2000-04-12
Yrkanden (4)