med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m.

Motion 1999/2000:Fö44 av Anna Lilliehöök (m)

av Anna Lilliehöök (m)
I propositionen föreslås bland annat att en ny underhålls- och stöd-
organisation skall utvecklas. Detta är ett stort område som helt
utlämnades i det försvarsbeslut som nyligen fattades i riksdagen.
Underhållstjänsten och stödorganisationen har hand om en mycket stor
andel av försvarets resurser, och försvarsbeslutet blir närmast
innehållslöst utan ställningstagande till underhållsfrågan.
Försvarsbeslutet innebär redan stor ekonomisk osäkerhet med risk  för
ytterligare, oavsiktliga, nedläggningar. Denna osäkerhet förvärras
betydligt genom att underhållsorganisationen lämnats utanför.
Utformningen av underhålls- och stödorganisationen får stora konsekven-
ser för ekonomin inom försvaret  i sin helhet och ekonomin inom enskilda
verksamheter. En bra underhålls- och stödverksamhet är avgörande för att
driften skall fungera. Grundorganisationen med utbildning och övningar
lamslås och insatsorganisationens förmåga riskeras utan fungerande materiel.
Utformningen av underhållsorganisationen är så avgörande för försvarets
verksamhet att riksdagen måste få tillfälle att ta ställning i frågan. Det vore
därför olyckligt om regeringen på egen hand avgör frågan såsom föreslås i
propositionen.
En viktig delfråga i regeringens förslag är att underhållsverksamheten vid
Muskö örlogsvarv föreslås bli inordnad i den kommande centraliserade
underhållsorganisationen. Utformningen av verksamheten på Muskö får
mycket stora ekonomiska konsekvenser. Riksdagsmajoritetens sätt att han-
tera andra investeringsfrågor i försvarsbeslutet gör det illavarslande att låta
frågan avgöras av regeringen utan att riksdagen ges möjlighet att ta ställning.
Marint fartygsunderhåll måste säkerställas i Stockholmsområdet för att den
marina verksamhet som lokaliserats hit skall ha långsiktig trovärdighet. En
säker tillgång till underhållsvarv är enligt utredningar viktigare än infra-
struktur för nyproduktion av fartyg. Det marina underhållets utformning är
avgörande för hur fartygen skall fungera med så ringa driftsstörning som
möjligt trots de haverier och reparationsbehov som kan inträffa i stort sett
dagligen. I det nyss fattade försvarsbeslutet saknas tyvärr en konsekvent
analys av följdverkningar av beslutet och vilka kritiska punkter som uppstår.
En sådan kritisk fråga som helt undviks är följderna för försvaret av
huvudstadsområdet. Då övriga delar av försvaret i Stockholmsområdet läggs
ner eller minskas drastiskt kommer tyngdpunkten att bli ett fungerande
försvar till sjöss. Det marina försvaret i Stockholmsregionen är också basen
för vår beredskap i Östersjön.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår regeringens proposition 1999/2000:97
punkterna 1, 2 och 3,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om utformning av försvarets underhållsorganisation
och marint underhåll i Stockholmsregionen.

Stockholm den 6 april 2000
Anna Lilliehöök (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-06 Bordläggning: 2000-04-11 Hänvisning: 2000-04-12
Yrkanden (4)