med anledning av prop. 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor

Motion 2000/01:Ub46 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

av Sofia Jonsson m.fl. (c)
1 Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen avslår proposition 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och
vissa andra studiestödsfrågor.
2. Riksdagen begär hos regeringen förslag till ett nytt studiestödssystem i
enlighet med vad i motionen anförs.
Centerpartiet anser att grunden för ett studiestödssystem är att det ska
minska den sociala snedrekryteringen till den högre utbildningen, att det
ska vara överskådligt och enkelt samt att de statliga subventionerna ska
vara tydliga. Det nya studiestödssystemet som träder i kraft den 1 juli
2001 misslyckas med att nå samtliga tre föresatser. Centerpartiet avslog
därför i motion 1999/2000:Ub68 regeringens förslag till
studiestödssystem till förmån för ett eget förslag. När nu regeringen
återkommer i prop. 2000/01:107 "Bidrag vid korttidsstudier och vissa
andra studiestödsfrågor" med vissa justeringar och
övergångsbestämmelser som man inte tidigare förutsett så förändras
tyvärr inte studiestödssystemet till det bättre. Det räcker inte med att
lappa och laga ett system som redan från början var otillräckligt - det
behövs ett nytt system! Riksdagen bör därför avslå regeringens
förslag.
2 Utgångspunkter för ett nytt studiestöd
Centerpartiet har i motion 1999/00:Ub68 motionerat om ett nytt
studiestödssystem. Ett nytt studiestödssystem ska bygga på några enkla
principer:
Skuldbördan efter studietiden måste lättas. Minskad skuldsättning och
mindre framtida amorteringar är den enskilt viktigaste faktorn för att
motverka den sociala snedrekryteringen. Det är vidare ett avgörande steg för
att öka den så kallade utbildningspremien - det ekonomiska utbyte man har
av att ha studerat vidare. Centerpartiet har i sin budgetmotion 2000/01:Fi210
begärt att studiemedlet ska bestå av 50 procent bidrag och 50 procent lån. På
så vis minskas lånebördan rejält.
Studiemedelssystemet ska vara enkelt och lättöverskådligt. Den
enskilde studenten måste ha möjlighet att överblicka sin skuldsättning och
återbetalning i framtiden. Ett tydligt system underlättar också för dem som
vill, att själva minska skuldbördan genom att helt eller delvis avstå från
lånedelen av studiestödet. Staten har ett intresse av ett enkelt och enhetligt
system för att minska byråkratin och trygga likabehandlingen.
Systemet ska konstrueras så att subventionerna i systemet blir tydliga.
Regeringen konstaterar själv att nuvärdet av de framtida avskrivningarna i
dagens system kan komma att uppgå till 4 miljarder kronor årligen. Det är
samhällsekonomiskt ineffektivt att tvinga låntagare att under ett helt
yrkesverksamt liv betala av på studielånen när staten ändå så småningom
drabbas av en avskrivningsförlust. Centerpartiet menar att subventionen bör
göras tydlig genom att läggas på en stor bidragsdel i stället för dolda
räntesubventioner eller genom olika slags avskrivningar.
Vad som ovan anförts om ett nytt studiestödssystem bör ges regeringen till
känna.
3 Övre åldersgräns för studielån
Regeringen föreslår också vissa lättnader vad det gäller prövning av rätten
till studielån för personer över 41 år. Enligt förslaget ska tidigare
studielån för studier på grundskole- och gymnasienivå endast räknas in i
viss utsträckning vid prövning för studielån för högre studier. Idag är det i
det närmaste obligatoriskt att ha en tolvårig skolgång för att kunna
konkurrera på arbetsmarknaden. Det är viktigt att ha ett system som
tillåter människor som av olika anledningar inte fullgjort sin grundskole-
/gymnasieutbildning att kunna läsa igen det vid ett senare tillfälle.
Centerpartiet vill därför ha en generell utbildningsgaranti för dem som
saknar gymnasiekompetens. Utbildningsgarantin ska ge möjlighet att med
a-kassa komplettera en kort utbildning. I Centerpartiets förslag till
studiestödssystem renodlas det på så vis till att gälla enbart studier på
högskolenivå.
4 Längsta tid för studiemedel
Det nya studiestödssystemet innebär en skärpning av prövningen av
studiemedel för mer än sex års högskolestudier. Regeringen vill nu införa
vissa övergångsbestämmelser för att mildra effekten av sitt tidigare
beslut. Centerpartiet har tidigare motsatt sig denna skärpning av
studiemedelsprövningen.
5 Bidrag vid korttidsstudier
Regeringen föreslog i budgetpropositionen att korttidsstudiestöd fr o m 1
juli 2001 ska fördelas av Statens institut för särskilt utbetalningsstöd
(Sisus), Landsorganisationen i Sverige (LO) eller Tjänstemännens
Centralorganisation (TCO), och nu återkommer man med de
lagförändringar som behövs för att göra det möjligt. Att låta fackliga
organisationer ta över myndighetsutövning och låta deras medlemmar ha
monopol på ett visst statligt bidrag är inget annat än ett förtäckt extra
bidrag till LO och TCO. Det är märkligt att ett statligt bidrag för
korttidsstudier endast ska ges till vissa organisationers medlemmar.

Stockholm den 5 april 2001
Sofia Jonsson (c)
Margareta Andersson (c)
Marianne Andersson (c)
Erik Arthur Egervärn (c)
Agne Hansson (c)
Birgitta Sellén (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-04-06 Granskning: 2001-04-09 Bordläggning: 2001-04-17 Hänvisning: 2001-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)