med anledning av prop. 2000/01:130 Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategi

Motion 2000/01:MJ39 av Carl-Axel Johansson (m)

av Carl-Axel Johansson (m)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om s.k. utsläppsrätter.
Motivering
Som strategi för incitament till effektiv användning av energi och
transporter föreslås fortsatt grön skatteväxling.
Det är otvetydigt viktigt med bra miljö såväl vad gäller skog, luft och sjöar
som boendet. I detta arbete är det däremot knappast rimligt att minska
människors behov av dagliga transporter. Det är inte heller troligt att man i
infrastrukturplaner kan nå dithän att alternativa transportmedel till bilen kan
användas i den utsträckningen att miljön förbättras. Man borde i stället låta
utveckla dagens fordonsteknik på ett mer miljövänligt sätt.
Den önskade utvecklingen med distansarbete i hemmen möjliggörs bl.a. av
en utbyggnad av IT. Även om datorer blir mer energisnåla kommer antalet att
öka varför en ökad elenergianvändning totalt i landet måste anses rimlig.
Dessutom tillkommer andra områden som behöver el för sin funktion,
exempelvis uppvärmning i bostäder. Därför borde dagens elenergikällor
utvecklas så att miljöpåverkan minimeras.
Att då genomföra en grön skatteväxling genom att öka olika miljöskatter
som koldioxidskatt, energiskatt på el samt skatt på dieselolja är fel väg, i
synnerhet som motsvarande skattesänkningar på arbetskraft förefaller mindre
angeläget att genomföra för regeringen. Detta ökar det totala skattetrycket och
minskar förutsättningar för näringslivets utveckling, jordbrukets
förutsättningar samt transporternas utveckling - inte minst ur EU-perspektiv
och globalt perspektiv, som miljöfrågorna måste hanteras i. Dessutom
minskar möjligheter till hemarbete och val av bostadsort utanför
kollektivtrafikens områden med avfolkning som följd.
Vidare konstateras att den höjda skatten på dieselolja påverkar transporter,
tillverkningsindustrin samt jordbruket. Dessutom menar man att
skattehöjningarna direkt påverkar hushållens användning av bränsle och el i
begränsande syfte. Detta är inte en bra strategi.
Man ser inte sammanhanget att även näringslivet använder bränsle och el
och att produktionen och transportkostnaderna av varor och tjänster riskerar
blir dyrare än nödvändigt. Dessutom bortser man från klimatfaktorer som ger
kraftiga svängningar i behovet av energi för uppvärmning av bostäder. Den
föreslagna strategin kommer sammantaget att belasta såväl samhällets som
hushållens ekonomi. Möjligheterna för ett fortsatt konstruktivt miljöarbete
kommer att minska.
En annan och bättre strategi än grön skatteväxling är att genom s.k.
utsläppsrätter hantera miljönegativa utsläpp, och därför bör riksdagen besluta
att låta regeringen återkomma med en utredning om utsläppsrätter för att
minimera miljöpåverkan satt i ett EU-perspektiv och ett globalt perspektiv.

Stockholm den 17 maj 2001
Carl-Axel Johansson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-05-21 Granskning: 2001-05-23 Bordläggning: 2001-05-28 Hänvisning: 2001-05-29
Yrkanden (2)