med anledning av prop. 2000/01:130 Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategi

Motion 2000/01:MJ40 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av ett tydligare mål om ökad användning av den
svenska råvaran trä i byggandet.
Sammanfattning
För att uppnå en god bebyggd miljö måste fokus sättas på
materialanvändningen vid såväl nybyggnation som renovering av
byggnader. Vi konstaterar att Sverige är dåligt på att ta till vara sin
förnämliga råvara trä.
Det behövs i miljöpolitiken ett tydligare mål om att öka användningen av
träprodukter i byggandet. I ett kretsloppssamhälle där återvinning och
återanvändning är en självklarhet har materialvalet vid byggnation betydelse.
Hittills har det dock mest handlat om återvinning vid renovering och rivning.
De internationella överenskommelserna vid Riokonferensen och
Kyotoprotokollet har lett till att alltfler länder söker efter olika alternativa
lösningar för att minska koldioxidutsläppen och minska sina bidrag till det
globala miljöhot som växthuseffekten innebär. En åtgärd som blir mer och
mer naturlig är att öka användningen av skogsbaserade träprodukter.
Idag är det känt för de allra flesta att växande skog fixerar koldioxid och
därmed reducerar växthuseffekten. Genom fotosyntesen binds luftens
koldioxid i de växande träden och i varje kubikmeter trä lagras ca 200 kg kol.
För att bevara den biologiska mångfalden ska vi självfallet bevara
skyddsvärd skog. Men en annan viktig miljöaspekt är att det är först när träd
avverkas och förädlas till träprodukter som de verkligt stora effekterna
uppstår. Ett träd som växt färdigt påbörjar en förmultningsprocess och slutar
då att producera syre och börjar i stället avge koldioxid. Det kol som fixerats
förblir bundet i träet och tas ur kretsloppet under produkternas livstid. Lägg
därtill att vi inte avverkar mer än 70 % av tillväxten i skogen.
Holland, ett land som importerar alla sina trävaror, var först att agera
utifrån detta enkla samband. Redan 1996 upprättades programmet "Hout
20+", som av miljöskäl syftar till att på tio år öka den holländska
byggsektorns träanvändning med 20 %.
Nyligen tog också den franska regeringen beslut om att under de närmaste
tio åren öka träanvändningen med 25 % i den inhemska byggsektorn. Ett avtal
har slutits med byggsektorns aktörer i Frankrike.
För att den biologiska mångfalden ska kunna bevaras och utvecklas måste
ekologi och ekonomi gå hand i hand. Byggnader uppförs för att finnas i
hundratals år eller längre. Skogsbaserade träprodukter är på det sättet en
oändlig resurs.
Vi anser således att det behövs en tydligare politik när det gäller
användningen av den svenska råvaran trä i byggandet. Regeringen bör därför
överväga att utforma ett nationellt mål för ökad användning av trä enligt
samma modell som i bland annat Holland.

Stockholm den 18 maj 2001
Carina Adolfsson Elgestam (s)
Anne Ludvigsson (s)
Sven-Erik Österberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-05-21 Granskning: 2001-05-23 Bordläggning: 2001-05-28 Hänvisning: 2001-05-29
Yrkanden (2)