med anledning av prop. 2000/01:130 Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategi

Motion 2000/01:MJ41 av Inga Berggren och Kent Olsson (m)

av Inga Berggren och Kent Olsson (m)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om målkonflikter, prioriteringar och avvägningar såväl mellan
miljömålen som mot andra samhällsmål vad avser
produktionsanläggningar för vindkraft.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att en ny gränsvärdesnorm för buller från vindkraft bör arbetas
fram.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att införa respektavstånd för att skydda människor från buller,
skuggflimmer och visuell nedsmutsning.
4.
Vindkraftsindustriutbyggnad med mänsklig
hänsyn
I denna motion tar vi upp delar av regeringens förslag med anledning av
det av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålet för en god bebyggd miljö.
Utgångspunkten för oss är förslagen om främjandet av och utbyggnad av
produktionsanläggningar för alternativa energikällor - i första hand
vindkraftsindustri.
Många exempel finns både i Sverige och Danmark på att flera negativa
effekter uppkommit av redan utbyggd vindkraft. Människors trivsel,
välbefinnande och hälsa försämras bl a av buller, och därtill kommer
sjunkande fastighetsvärden och minskad turism. Kulturlandskapet och de fria
horisonterna påverkas starkt och miljö- och naturkonsekvenserna är dåligt
utredda.
Energimyndigheten skriver bl a i sin rapport om planeringsmål m m till
regeringen: "De erfarenheter som kan dras från utbyggnad av vindkraftverk i
Sverige, Danmark och internationellt i övrigt pekar entydigt på behov av en
väl planerad utbyggnad. De allt större verk som uppförs får allt större lokal
och regional påverkan på landskapet, varför lokalisering och utformning av
vindkraftsanläggningar behöver studeras noggrant."
Vi drar därmed slutsatsen att regeringen inte kan låta de politiska målen att
främja alternativa energikällor gå före medborgarnas hälsa och välbefinnande
och möjlighet att påverka. Stor hänsyn måste naturligvis också tas till den
påverkan på landskapet och naturen i vid mening som vindkraften har.
Det finns därför anledning för regeringen att penetrera bl a följande. Flera
remissinstanser efterlyser ordentliga diskussioner om målkonflikter,
prioriteringar och avvägningar såväl mellan miljömålen som mot andra
samhällsmål. Många av förslagen som läggs fram ökar snarare än minskar
konflikterna och problemen.
Buller från olika källor är ett gissel i dagens samhälle. I detta sammanhang
är det då viktigt att inte öka antalet människor som utsätts för buller av annan
karaktär exempelvis ihållande buller från vindkraftverk. I tysta miljöer,
utanför tätorter, i skärgårdar och på övriga platser där fortfarande tystnad är
en tillgång anser vi att nya bullerkällor inte får skapas.
Ett antal remissinstanser till Miljömålskommitténs förslag understryker
starkt att s k relativt tysta områden, även utanför skärgården och fjällvärlden,
skall värnas. Sådana typiska områden är naturlandskap och kulturlandskap i
bl a Skåne, Öland, Gotland och Halland.
Skärgårdarna runt om i Sverige är enligt vår uppfattning kulturhistoriskt
värdefull miljö. De har vuxit fram under lång tid med den typiskt samlade
bebyggelsen, låga byggnader i vindskyddade lägen o s v. Att kombinera den
miljön med stora vindkraftsindustrietableringar är inte att förbättra skyddet
för skärgårdsmiljöer.
Då det gäller gränsvärdesnorm för buller från vindkraft bör en ny
bullernorm arbetas fram. I ett sådant arbete är det viktigt att ta till vara
kunskapen från de människor som utsätts för bullerstörningar från
vindkraftsindustrin.
Att tillämpa industribullernorm i de relativt ostörda miljöer där
vindkraftverk i dag uppförs är olämpligt ur miljö- och hälsosynpunkt. Särskilt
bör ultraljuds- och de subliminala effekterna utredas.
Respektavstånd måste införas för att skydda människor från buller,
skuggflimmer.
Där vindkraftsidustri etablerats storskaligt i Tyskland och den visuella
nedsmutsningen följaktligen varit stor, har turismen minskat. Därför är det
viktigt att ta hänsyn till detta när vindkraftsindustrietableringar förs på tal
i
Bohuslän och Skåne där turismen är en viktig del av välfärd och ekonomi.
Införandet av tydliga och skärpta regler för placering av vindkraftverk är
en mycket angelägen åtgärd för att slå vakt om redan bebyggd miljö.
Miljömålet - en god bebyggd miljö - blir trovärdigt och uppfylls först då
vederbörlig hänsyn tas till människors välfärd och möjlighet att påverka.

Stockholm den 18 maj 2001
Inga Berggren (m)
Kent Olsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-05-21 Granskning: 2001-05-23 Bordläggning: 2001-05-28 Hänvisning: 2001-05-29
Yrkanden (4)