med anledning av prop. 2000/01:130 Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategi

Motion 2000/01:MJ46 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)

av Eskil Erlandsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen

2000/01:MJ46

av Erlandsson, Eskil (c)

med anledning av prop. 2000/01:130 Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier

1 Sammanfattning

Centerpartiet lämnar i denna motion sin syn på hur de av riksdagen
fastställda miljömålen bäst ska nås. Vi vill se en politik där människor i
alla delar av samhället är involverade. I motionen föreslås förbättringar av
den proposition som regeringen lämnat.

Under miljömålet levande skogar föreslås en annan modell för bevarandet
av skyddsvärd skog samt bland annat krav på bättre hänsynstagande till det
frivilliga miljöarbetet, en samhällsekonomisk konsekvensanalys av
skogsavsättningarna, tydliga ersättningsregler och realism i målet om hård
död ved. Vidare pekas på behovet av långsiktighet i kalkningen av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-05-21 Granskning: 2001-05-23 Bordläggning: 2001-05-28 Hänvisning: 2001-05-29
Yrkanden (42)