med anledning av prop. 2000/01:132 Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område

Motion 2000/01:K12 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

av Birgitta Sellén m.fl. (c)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen avslår proposition 2000/01:132 Ändrade regler om
koncessionsavgift på televisionens område.
Motivering
Riksdagen beslutade 1991 med anledning av proposition
1990/91:149 att ge möjlighet för reklamfinansierade TV-
sändningar. I villkoren för den som önskade ansöka om
denna rättighet angavs att en lag om koncessionsavgift
skulle komma att stiftas. Lagen om koncessionsavgift på
televisionens område (1992:72) innebär att
koncessionsavgift skall betalas av företag som har rätt att
sända TV-program i hela landet under förutsättning att man
har rätt att sända reklam i sådan sändning och att man är
ensam om denna rätt.
Under åren 1992-2000 har inget annat programföretag än TV 4 haft
regeringens tillstånd att sända rikstäckande TV-program med reklam varför
TV 4 varit skyldigt att betala koncessionsavgift.
Det är Radio- och TV-verket som skall tillämpa lagen om
koncessionsavgift. Radio- och TV-verket (RTVV) beslutade den 24 april
2001 att TV 4 inte behöver betala den fasta delen av koncessionsavgiften för
år 2001. Bakgrunden till detta är regeringens beslut den 21 december 2000 att
ge rätt till ett antal programföretag att sända marksänd television med digital
teknik i hela landet. Flera av dessa företag har rätt att sända reklam. Radio-
och TV-verket menar att det i och med detta inte finns någon rättslig grund
för att ta ut den fasta delen av koncessionsavgiften av TV 4.
I den nu föreslagna propositionen skriver regeringen också: "Sedan
koncessionsavgiften infördes har det skett en viss utveckling inom TV-
området." Regeringen konstaterar i propositionen att 90 procent av Sveriges
befolkning skall kunna ta emot digital marksänd television före utgången av
år 2001 och 98 procent under 2002. För närvarande uppgår täckningen till
omkring 70 procent. Antalet TV-kanaler, som för närvarande är 18, kommer
inom en nära framtid att vara 28 stycken.
Digital marksänd television är med andra ord redan idag tillgänglig för en
stor del av befolkningen då sändningstekniken och sändningstillstånden finns
på plats.
I propositionen föreslår regeringen dels en lagändring, dels ändrade regler
för beräkning av den rörliga delen av koncessionsavgiften för perioden den 1
juli-31 december 2001. Regeringens förslag innebär med andra ord en kraftig
avgiftshöjning av koncessionsavgiften andra halvåret 2001 för att ta tillbaka
vad TV 4 inte betalat under första halvåret. Detta utan beaktande av de
förändrade förutsättningarna med marksänd digital TV samt utan beaktande
av Radio- och TV-verkets beslut. I regeringens process med att ta fram ett
nytt lagförslag har Lagrådets yttrande över lagförslaget inte inhämtats, vilket
kan tyckas lite förvånande. Regeringen anser att "förslaget är så brådskande
att den fördröjning av ärendet som granskningen skulle medföra är till
avsevärt men".
Riksdagens konstitutionsutskott har dock inhämtat Lagrådets yttrande över
lagförslaget.
Lagrådet skriver följande: "Förslagets syfte och konstruktion ger vid
handen att det här är en fråga om ett flagrant försök att kringgå förbudet mot
retroaktiv skattelagstiftning. Förslaget strider därför mot grunderna för 2
kap.10 § andra stycket regeringsformen."
Centerpartiet anser med anledning av vad som ovan anförts att regeringens
proposition bör avslås.

Stockholm den 28 maj 2001
Birgitta Sellén (c)
Margareta Andersson (c)
Sofia Jonsson (c)
Marianne Andersson (c)
Erik Arthur Egervärn (c)
Agne Hansson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-05-28 Granskning: 2001-05-29 Bordläggning: 2001-05-29 Hänvisning: 2001-05-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)