med anledning av prop. 2000/01:24 Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

Motion 2000/01:Sk14 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
1 Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen avslår proposition 2000/01:24 och begär att regeringen
återkommer med förslag till en strategi för fiber till "nära hemmet".
2. Riksdagen begär hos regeringen förslag - under förutsättning av avslag
på yrkande 1 - till ändrad utformning och storlek på skattereduktionen så
att samfälligheter stimuleras i enlighet med vad som anförs i motionen.
2 Inledning
Den nya tekniken inrymmer en enorm potential; en potential som inte
kommer att komma alla i Sverige till del med det upplägg för utbyggnad
av bredband som riksdagens vänstermajoritet slagit fast. Genom att inte
staten klarar av att garantera alla tillgång till den nya tekniken, skapas en
digital klyfta som kommer att spä på tudelningen av Sverige.
Centerpartiet vill se en digital allemansrätt som gör att alla får del av den
nya tekniken och som möjliggör att människor inte bara blir konsumenter
av information utan också blir producenter. Människor ska helt enkelt
kunna bli "prosumenter".
3 Regeringens låga ambitionsnivå
Regeringen för en politik som kommer att lämna människor bakom den
tekniska utvecklingen. Regeringen har valt att genom Svenska Kraftnäts
försorg bygga ett stamnät till alla Sveriges kommuner. Regeringen har
också valt att ge ett stöd till kommunerna för utbyggnad av de lokala
näten. Detta stöd har en alltför låg ambitionsnivå. Många kommuner med
pressad ekonomi kommer inte att ha möjlighet att bygga något nät, vilket
gör att deras konkurrenskraft ytterligare försämras. Sista steget i
regeringens utbyggnad är vad som behandlas i denna proposition,
nämligen en skattereduktion för företag och privatpersoner som ansluter
sig till de kommunala näten. Mer om detta behandlas i annan del av denna
motion. Denna metod för utbyggnad är helt otillräcklig. Mot bakgrund av
denna otillräcklighet yrkar Centerpartiet i motion 2000/01:T713 att
regeringen ska återkomma till riksdagen med en strategi för att garantera
ett finmaskigt bredbandsnät, i huvudsak bestående av optisk fiber, till
"nära hemmet". Detta krav kvarstår naturligtvis, men vi avstår från att
lägga ett yrkande i detta hänseende med anledning av att våra yrkanden
ännu inte behandlats av riksdagen.
Utöver att metoden för utbyggnad är otillräcklig finns en uppenbar risk för
att den förda politiken, tvärtemot sitt uttalade syfte, leder till olika lokala
och
regionala infrastrukturmonopol, som i sin tur leder till monopol på
tjänstesidan. Bland annat PTS har uppmärksammat denna risk i en rapport till
regeringen. Uppenbarligen har det faktum att regeringen uppmärksammat
risken inte lett till några mer långtgående åtgärder.
4 Avslag på propositionen
Centerpartiet anser fortfarande att regeringen valt fel metod för
utbyggnaden av bredband. Den föreliggande propositionen bör därför
avslås i linje med Centerpartiets yrkande 2 i motion 2000/01:T713, och
regeringen bör återkomma till riksdagen med en strategi för att garantera
ett finmaskigt bredbandsnät, i huvudsak bestående av optisk fiber, till
"nära hemmet". Detta bör ges regeringen till känna.
5 Öka storleken på skattereduktionen och
förändra utformningen
Om det är så att Centerpartiets förslag om en digital allemansrätt inte
vinner riksdagens gillande, behöver man göra det bästa av den uppkomna
situationen. Och då är det lätt att konstatera att regeringens proposition
om skattereduktion är behäftad med en mängd fel.
Till att börja med kommer nivån på skattereduktionen att leda till att
många människor trots allt inte kommer att ha råd att skaffa sig fast
uppkoppling med god överföringskapacitet. För många hushåll, främst på
landsbygden, kommer den egna andelen av kostnaden att bli betydande.
Skattereduktionen kommer inte att hjälpa alla att få tillgång till den nya
tekniken. Slutsatsen är att storleken på skattereduktionen måste höjas.
I och med att det finns en betydande risk för att många kommuner inte
kommer att ha råd att bygga lokala nät eller inte har råd i nuläget så kommer
inte heller medborgarna att ha möjlighet att nyttja skattereduktionen under
den tid som den föreslås utgå. Detta hotar på ett allvarligt sätt utvecklingen
på
landsbygden och i områden med svag ekonomisk utveckling. Slutsatsen är att
tiden för skattereduktionen måste förlängas.
Propositionen inriktar sig på att ge företag och privatpersoner en
skattereduktion vid anslutning till ett allmänt tillgängligt telenät som ska
medge överföring av god teknisk kvalitet. Regeringen bortser i propositionen
från möjligheterna för olika samfälligheter att få del av skattereduktionen när
en förening bygger ett eget nät för att på så sätt kunna minska kostnader och
öka tillgänglighet för sina medlemmar. Detta är en allvarlig brist. Att
stimulera och stärka det egna ägandet är viktigt som ett led i att motverka
monopol. Slutsatsen är att skattereduktionen måste utformas på ett sådant sätt
att samfälligheter kan få del av den. Riksdagen bör hos regeringen begära ett
förslag till ändrad utformning och storlek på skattereduktionen i enlighet med
vad som ovan anförts.

Stockholm den 2 november 2000
Rolf Kenneryd (c)
Rigmor Stenmark (c)
Lena Ek (c)
Eskil Erlandsson (c)
Agne Hansson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-11-02 Bordläggning: 2000-11-06 Granskning: 2000-11-07 Hänvisning: 2000-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)