med anledning av prop. 2000/01:24 Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

Motion 2000/01:Sk15 av Helena Höij m.fl. (kd)

av Helena Höij m.fl. (kd)
Sammanfattning
Utbyggnaden av IT-infrastrukturen ska i första hand ske i marknadens
regi. Staten har dock ett övergripande ansvar för att se till att it-
infrastruktur med hög överföringskapacitet finns tillgänglig i hela landet.
Skattereduktion för anslutningskostnader till olika fastigheter kan
förhoppningsvis bidra till att minska den så kallade digitala klyftan
mellan storstad och glesbygd samt mellan hög- och låginkomsttagare.
Regeringens förslag på detta område har dock en konstruktion som är
otillfredsställande ur flera aspekter. Kristdemokraterna presenterar i denna
motion förslag som bättre möjliggör för hushållen att ansluta så kallat
bredband och som är mer konkurrensneutralt än regeringens förslag.
Skattereduktionen som regeringen föreslår även ska gälla företag är så pass
liten för ett företag att det inte kan anses ha någon avgörande betydelse för
ett
företags val att installera bredbandsanslutning. Utgiften är dessutom
avdragsgill i näringsverksamheten redan med dagens regler.
Kristdemokraterna anser därför att den del som regeringen budgeterat för
företagens skattereduktioner bör avvisas och i stället användas för att
förbättra
hushållens möjligheter till skattereduktion. Som hushåll räknas i detta fall
även ägare av hyreshus, i den mån denne väljer att använda skattereduktionen
för att installera bredbandsanslutningar i flerbostadshus.
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen beslutar medge skattereduktion med 50 % på
installationskostnader mellan 1 000 kr och 9 000 kr, i enlighet med vad
som anförs i motionen.
2. Riksdagen beslutar att de som ska omfattas av skattereduktionen är ägare
av småhus (villahushåll), ägare av hyreshus samt bostadsrättsföreningar i
enlighet med vad som anförs i motionen.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vikten av
konkurrensneutralitet med avseende på valet av teknisk lösning i enlighet
med vad som anförs i motionen.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om tidsperioden för rätt till skattereduktion.
Gränsen för skattereduktionen
Enligt regeringens förslag ska skattereduktion medges med ett belopp
som motsvarar 50 % av den del av underlaget som överstiger 8 000
kronor. Skattereduktion ska dock medges med högst 5 000 kronor. För de
flesta privatpersoner framstår investeringskostnader på lägst 8 000 kronor
som förhållandevis höga vilket sannolikt innebär att de flesta kommer att
avstå från investeringen. Detta påpekar flera av remissinstanserna. En av
anledningarna till den så kallade hem-pc-boomen är sannolikt att de
förmånliga reglerna kring datorutrustning för hemmabruk inte är
beroende av investeringens storlek. Förslaget, som det nu är utformat,
innebär att hushållen kommer att uppfatta det som för dyrt att komma i
åtnjutande av skattereduktionen.
I den departementspromemoria som ligger till grund för regeringens
förslag antas att 70 % av företagen, men endast 15-20 % av hushållen på
landsbygden kommer att ansöka om skattereduktion, vilket gör att man kan
ifrågasätta förslagets regionalpolitiska effekter. Glesbygdsverket menar till
och med att det finns en risk för att de resurser som avsatts inte kommer att
utnyttjas till fullo eftersom "ribban" för skattereduktion ligger för högt.
Marknaden för företagen i glesbygden utgörs ofta av hushållen i
glesbygden. Om inte hushållen ansluter sig till bredband kan marknaden
förbli omogen och glesbygdsföretagens möjligheter att till exempel sälja sina
tjänster lokalt blir små.
Om hushåll ska stimuleras att installera bredband måste tröskeln för att
beviljas skattereduktion vara låg. Kristdemokraterna föreslår därför att
skattereduktionen ska medges med ett belopp som motsvarar 50 procent av
den del av underlaget som överstiger 1 000 kronor men inte 9 000 kronor.
Därmed kommer skattereduktion att medges med maximalt 4 000 kronor. Vi
föreslår också att de som ska omfattas av skattereduktionen är ägare av
småhus (villahushåll), ägare av hyreshus samt bostadsrättsföreningar.
Hyreshusen och bostadsrättsföreningarna ska behandlas på samma sätt som
regeringen föreslår, men med de belopp och underlagsgränser som anges
ovan. Företag (juridiska personer och enskilda näringsidkare, förutom ägare
av hyreshus samt bostadsrättsföreningar) kommer därmed inte att medges
någon rätt för skattereduktion, eftersom det belopp som kan komma i fråga är
för litet för att ha någon avgörande betydelse i sammanhanget. Detta, i
kombination med vår föreslagna något lägre gräns för den maximala
skattereduktionen, gör att vårt alternativ ryms inom samma budgetutrymme
som det regeringen avsatt. Vi gör därvid bedömningen att totalt ca 400 000
hushåll kommer att använda sig av skattereduktionen under tvåårsperioden.
Konkurrensneutralitet med avseende på
teknisk lösning
Flera remissinstanser, bland andra Konkurrensverket, menar att förslaget
inte har en konkurrensneutral utformning med avseende på teknisk
lösning, eftersom regeringen föreslår att skattereduktion inte bör beviljas
för DSL-teknik och kabel-TV. VDSL är den DSL-teknik som idag ger
högst överföringshastighet och är fullt tillräcklig för bandbreddskrävande
tillämpningar som telefoni, radioprogram, musik, videokonferenser,
interaktiv video, tv och hdtv. Komprimeringstekniken befinner sig också i
en stark utvecklingsfas, vilket gör att kravet på bandbredd minskar.
Härtill kommer att uppgraderingen av koppartråden ofta är den billigaste
lösningen på marknaden. Om skattereduktion endast medges för kostnader
som överstiger 8 000 kronor kommer marknaden att styras bort från billigare
lösningar mot olika dyrare alternativ, utan att vi vet att de är bättre
lösningar
för framtidens IT-behov.
Om staten ska lämna skattereduktion för investeringar i bredband, måste
den vara konkurrensneutral med avseende på valet av teknisk lösning.
Kristdemokraterna vill därför inte utesluta några typer av tekniska lösningar,
vilket skulle kunna skada konkurrensen.
Tidsperioden för rätt skattereduktion
Regeringen föreslår att skattereduktion för anslutning till bredband endast
ska tillåtas under 2001 och 2002. Även om det är lämpligt att utvärdera
systemet efter ett par år anser Kristdemokraterna att den här typen av
stimulans eventuellt bör förlängas något. Detta skulle till exempel vara
angeläget om det visar sig att väldigt få utnyttjar skattereduktionen.
Risken finns att det i stor utsträckning endast är de som kanske ändå
skulle ha skaffat en bredbandsanslutning som hinner utnyttja
skattereduktionen. Det ska heller inte uteslutas att det uppstår brist på
personal som ska utföra arbetet, vilket skapar en trång sektor med
prisökningar som resultat. Regeringen bör vid en utvärdering överväga att
förlänga perioden för vilken skattereduktion medges, särskilt om det visar
sig att alltför få utnyttjat möjligheten till skattereduktion.

Stockholm den 2 november 2000
Helena Höij (kd)
Harald Bergström (kd)
Sven Brus (kd)
Annelie Enochson (kd)
Rose-Marie Frebran (kd)
Göran Hägglund (kd)
Magnus Jacobsson (kd)
Per Landgren (kd)
Kenneth Lantz (kd)
Maria Larsson (kd)
Mats Odell (kd)
Mikael Oscarsson (kd)
Rosita Runegrund (kd)
Inger Strömbom (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-11-02 Bordläggning: 2000-11-06 Hänvisningsförslag: 2000-11-07 Granskning: 2000-11-07 Hänvisning: 2000-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (11)