med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

Motion 2001/02:L17 av Gustaf von Essen och Lennart Fridén (m)

av Gustaf von Essen och Lennart Fridén (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2001/02:123 i enlighet med vad i motionen anförs.

Regeringens förslag

Regeringen föreslår att medborgare som ingått registrerat partnerskap skall få prövas som adoptivföräldrar. Vidare föreslås att registrerade partner och homosexuella sambor skall kunna utöva gemensam vårdnad av ett barn.

Barnets bästa i fokus

Människor som saknar möjlighet att skaffa barn på egen hand har möjlighet att adoptera barn. Men det innebär inte att alla bör ha rätt att bli föräldrar, det vill säga rätt till ett barn. Barnet har i stället rätt till att få växa upp under så goda och stabila förhållanden som möjligt. Därför bör inte rätten att prövas som adoptionsförälder utsträckas till att även innefatta homosexuella par.

De barn som adopteras från krisdrabbade länder är ofta hårt prövade när de anländer till Sverige. Undersökningar visar att adopterade barn oftare än andra lider av psykiska besvär på grund av de trauman som följer av att de är adopterade. Därför måste adopterade barns välbefinnande ha företräde framför homosexuellas rätt till självförverkligande. Adopterade barn bör inte utsättas för den ytterligare börda det innebär att ha homosexuella föräldrar.

Stockholm den 21 mars 2002

Gustaf von Essen (m)

Lennart Fridén (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-03-28 Bordläggning: 2002-04-02 Hänvisning: 2002-04-03
Yrkanden (1)