med anledning av prop. 2001/02:137 Handel med skogsfrö och skogsplantor

Motion 2001/02:MJ33 av Göte Jonsson m.fl. (m)

av Göte Jonsson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ansvarigs rätt att närvara vid myndighetskontroll.

Motivering

I proposition 2001/02:137 föreslår regeringen att tillsynsmyndigheten skall ha rätt att få tillträde till mark, transportmedel, byggnader och stängda utrymmen, utom bostäder, när så behövs för att tillsynen skall kunna utövas. Vi har inget att invända mot denna ordning men anser samtidigt att den för verksamheten ansvarige skall beredas möjlighet att närvara vid sådana kontroller.

Efter den sista december 2002 är det förbjudet att använda permetrinbehandlade plantor vid skogsplantering. Grunden för beslutet är i och för sig rimligt. Kemikaliebehandling hör inte hemma i ett framtida miljöanpassat skogsbruk. Problemet är, att det ännu inte finns effektiva alternativ, samtidigt som snytbaggeproblemet är mycket stort. Vissa forskare har bedömt att upp emot 80 procent av de nysatta plantorna kommer att fördärvas av snytbaggar, om behandlingen upphör. Detta innebär stora förluster för såväl enskilda skogsägare som för samhället i stort. Detta kan också ses i det perspektiv som Skogsstyrelsen redovisat, nämligen att återbeskogningen ännu inte helt uppfyller målen.

Permetrinförbudet bygger på EU:s kemikalieregler. Sverige har en gång fått undantag för användning t.o.m. 31.12.2003.

Med anledning av den rådande situationen anser vi att permetrinförbudet måste upphöra, och att regeringen hos EU begär förlängt undantag för användningen i Sverige, beroende på den mycket negativa effekt förbudet kommer att få för vår skogsnäring. Detta samtidigt om erforderliga forskningsresurser ställs till förfogande för att få fram alternativa bekämpningmetoder.

Stockholm den 3 april 2002

Göte Jonsson (m)

Ingvar Eriksson (m)

Carl G Nilsson (m)

Per-Samuel Nisser (m)

Lars Lindblad (m)

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

Berit Adolfsson (m)

Anne-Katrine Dunker (m)

Anders G Högmark (m)

Patrik Norinder (m)

Lars Björkman (m)

Ola Sundell (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2002-04-04 Bordläggning: 2002-04-05 Hänvisning: 2002-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)