med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m.

Motion 2001/02:Fi27 av Tomas Eneroth och Anders Ygeman (s)

av Tomas Eneroth och Anders Ygeman (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändring i lagen om offentlig upphandling.

Motivering

Kammarrätten har i domar tolkat lagen om offentlig upphandling på ett sätt som gör att upphandlare inte kan ta hänsyn till om anbudsgivarna tecknat kollektivavtal eller inte, vid bedömningen av inkomna anbud. Effekten av detta kan bli att oseriösa företag med dåliga villkor för sina anställda kan vinna konkurrensfördelar gentemot seriösa företag. Det vore därför rimligt att lagen om offentlig upphandling ändrades så att hänsyn kan tas till om kollektivavtal finns tecknat eller ej. Rimligtvis bör det av EG-domstolen utvecklade begreppet ”tillkommande kriterium” kunna öppna för den form av sociala hänsyn som ett beaktande av kollektivavtal skulle innebära. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en sådan förändring och komma med förslag i den föreslagna riktningen.

Stockholm den 12 april 2002

Tomas Eneroth (s)

Anders Ygeman (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-04-17 Bordläggning: 2002-04-19 Hänvisning: 2002-04-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)