med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m.

Motion 2001/02:Fi29 av Lennart Beijer m.fl. (v)

av Lennart Beijer m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tilläggsdirektiv om undantag för vinstsyftande företag vid upphandling av vård och omsorg.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt bör utreda frågan om upphandlingar inom s.k. pengsystem och återkomma med förslag.

Inledning

I proposition 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. behandlas möjligheterna att ta miljöhänsyn, social hänsyn samt överprövning av tilldelningsbeslut. Förslagen innebär att det nu blir möjligt att i den offentliga upphandlingen ställa icke-diskriminerande miljökrav samt krav på att leverantör skall följa bestämmelserna i ILO:s grundläggande konventioner, vilket i Sverige bl.a. innebär att leverantör skall ha kollektivavtal. Dessutom införs bestämmelser om förbättrade möjligheter till överprövning samt upplysning om tilldelningsbeslut.

Detta är bra förändringar, som skapar balans mellan kraven på hållbar utveckling och fri rörlighet av varor och tjänster. Konkurrensen främjas dessutom av att leverantör har rätt till överprövning av tilldelningsbeslut.

Ytterligare moment om totalentreprenad

En viktig princip för den offentliga upphandlingen är att den främjar en sund konkurrens. Vi vill därför lyfta fram frågan om upphandling av stora projekt, exempelvis vägar och större byggnationer men också upphandling av stora volymer av varor. Vid sådana upphandlingar finns det uppenbara möjligheter för upphandlande enhet att uppnå ekonomiska fördelar genom totalentreprenad med en stor leverantör. Det man vinner är ett lägre pris per enhet samt minimering av det egna arbetet. Frågan är emellertid om inte dessa ”vinster” kan betecknas som väldigt kortsiktiga. Stora upphandlingar av vägar, större byggnationer och stora volymer varor riskerar att utestänga mindre entreprenörer och mindre företag. På det sättet kan stora upphandlingar bli konkurrensbegränsande, vilket i förlängningen innebär ökade kostnader för den upphandlande enheten och för skattebetalarna.

Totalentreprenad av vägbyggen och större byggnationer har lett till att ett mycket begränsat antal stora företag, som har de resurser som erfordras, fått anbuden. De mindre entreprenörerna vingklipps och tvingas anpassa sig som underentreprenör till de stora företagen. Denna utveckling gynnar inte konkurrensen på till exempel väg- och byggsidan. För att främja en ökad konkurrens behövs det fler självständiga entreprenörer, som har kraften och möjligheten att konkurrera om jobben. Nuvarande system för upphandling gör det lättare att bygga upp karteller av olika slag.

Ansvaret för att ändra på denna konkurrenshämmande utveckling ligger givetvis hos den upphandlande enheten. Vägverket, kommunerna, landstingen och staten bör i sin upphandling prioritera konkurrensfrämjande åtgärder högre. Detta fordrar att mycket större resurser satsas på utbildning i upphandlingsfrågor. EG-reglerna om fri rörlighet för varor och tjänster bör med självklarhet kombineras med ett medvetet konkurrensfrämjande, vilket i sin tur gynnar företagsutvecklingen i alla delar av landet och den inre marknaden. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Konkurrensutsättning av den generella välfärden

Vänsterpartiet anser att vinstsyftande företag inom vård och omsorg är ett hot mot den generella välfärden. Besluten i sådana företag tas i slutna styrelserum dit varken personal eller patienter har tillträde.

I propositionen anför regeringen att man avser att återkomma om vinstsyftande företag när det gäller vård och omsorg och hänvisar till två pågående utredningar. Vänsterpartiet menar att dessa utredningar inte har en sådan inriktning att de skulle bidra till konkreta förslag om begränsningar för vinstsyftande företag vid upp­hand­ling av vård. Vi anför därför att regeringen bör, genom tilläggsdirektiv till dessa utredningar eller separat från dessa, bereda frågan om rätt för upphandlare att undanta vinstsyftande företag från anbudsgivningar inom vård och omsorg generellt. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

I ett flertal kommuner där konkurrensutsättningen drivits långt har privatiseringsivrarna, som en reaktion på att det inte blev någon mångfald, påbörjat ett införande av s.k. pengsystem, ett system som kommer att ytterligare öka klyftorna mellan ekonomiskt starka och ekonomiskt utsatta grupper. Vårdbolagen har nu sett sin möjlighet att sälja tilläggstjänster. Pengsystemet kan i dagens läge innebära upphandling och precis som det anges i propositionen behöver detta utredas. Vänsterpartiet anser att denna fråga bör utredas skyndsamt och att man bör återkomma med förslag mot bakgrund av att flera kommuner redan infört pengsystem i bland annat äldreomsorg. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 17 april 2002

Lennart Beijer (v)

Ingrid Burman (v)

Johan Lönnroth (v)

Lena Olsson (v)

Rolf Olsson (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-04-17 Bordläggning: 2002-04-19 Hänvisning: 2002-04-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)