med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap

Motion 2001/02:Fö22 av Hans Stenberg (s) och Birgitta Sellén (c)

av Hans Stenberg (s) och Birgitta Sellén (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokalisering av myndigheter utanför Stockholmsregionen.

Motivering

I proposition 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap föreslås inrättande av en ny krisberedskapsmyndighet. Den nya myndighetens uppgift är att samordna planeringsuppgifter vad avser beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred och vid höjd beredskap.

I propositionen föreslås att den nya myndigheten ska lokaliseras till Stockholm. Detta aktualiserar på nytt den stora koncentrationen av myndigheter till Stockholmsregionen. Enligt tidigare riksdagsbeslut ska det alltid prövas om nya myndigheter kan lokaliseras utanför Stockholmsområdet.

I de fall statliga myndigheter tidigare lokaliserats utanför storstadsregionerna har det i de allra flesta fall visat sig vara mycket lyckosamt. De ökade resekostnader som kan uppstå i sådana fall uppvägs mer än väl av de vinster som uppstår i form av billigare lokalkostnader och lägre personalomsättning.

Propositionen aktualiserar än en gång behovet av en ordentlig översyn av vilka statliga myndigheter som kan lokaliseras utanför huvudstadsregionen. Regeringen bör därför göra en genomgripande genomgång av vilka statliga myndigheter som kan lokaliseras utanför Stockholmsregionen. En sådan översyn bör omfatta både nya och befintliga verksamheter.

Stockholm den 3 april 2002

Hans Stenberg (s)

Birgitta Sellén (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-04-03 Bordläggning: 2002-04-04 Hänvisning: 2002-04-05
Yrkanden (1)