med anledning av prop. 2001/02:161 Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier

Motion 2001/02:Ub20 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte ha någon övre åldersgräns för rekryteringsbidraget.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att rekryteringsbidraget bör ingå i utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.

Inledning

Regeringen föreslår i propositionen inrättande av ett nytt rekryteringsbidrag för vuxenstudier. Detta med anledning av att det särskilda utbildningsbidraget, UBS, avvecklas i och med utgången av 2002. Vi välkomnar i huvudsak regeringens förslag. Utbildningens betydelse för såväl den enskilde individen som för samhället i stort kan inte nog understrykas. Både den nationella och den internationella utvecklingen har visat på en starkt ökande betydelse av utbildnings- och bildningsnivån hos individer och befolkningen i dess helhet. För Centerpartiet har krav på kompetensutveckling, livslångt lärande och vuxenutbildning varit centrala politiska mål tillsammans med en förbättrad grund- och gymnasieskola och utbyggd högskoleutbildning. Centerpartiet bidrog genom samarbete med regeringen till Kunskapslyftets införande.

Målgrupp

Regeringen föreslår att rekryteringsbidragen skall lämnas till personer mellan 25 och 50 år.

Utbildning är ett av de viktigaste instrumenten för att skapa rättvisa, jämlikhet och jämställdhet mellan enskilda människor och mellan olika grupper av människor. I dag råder det stora skillnader i utbildningsnivå mellan olika kategorier av arbetstagare, mellan befolkningen i olika regioner i landet och mellan män och kvinnor. För många kvinnor med kort utbildning har vuxenstudier varit början till ett nytt liv med stärkta möjligheter att på nytt få fotfäste på arbetsmarknaden. Kraven på en hög utbildningsnivå är i dag större än någonsin tidigare. Treårig gymnasieutbildning framställs allt oftare som ett minimikrav för alla som söker sig till arbetslivet i dag.

Under 1990-talet visade det sig att personer med kort utbildning var de som först blev arbetslösa och de som sist fick ett nytt arbete när konjunkturen vände. Framtidens arbetsmarknadspolitik bör inriktas på att skapa tre spår till arbete: rätten till grundläggande utbildning, högkvalitativa yrkesutbildningar samt övergångsarbetsmarknader.

I perspektivet livslångt lärande anser vi att det är oacceptabelt att personer som är över 50 år utestängs från rekryteringsbidraget. Det finns i dag personer som är över 50 år och som varken har grundskole- eller gymnasiekompetens och som riskerar att bli arbetslösa. Dessa personer blir med regeringens förslag hänvisade till kortvariga lågavlönade arbeten eller långvarig arbetslöshet. Vi menar att det inte finns skäl att ha en övre åldersgräns för rekryteringsbidraget. Vi vill också påminna om att i dag kan personer mellan 25 och 55 år söka det särskilda utbildningsbidraget UBS. Nu sänker regeringen den övre åldersgränsen till 50 år för det nya rekryteringsbidraget. Regeringen hänvisar till att rekryteringsbidraget måste överensstämma med studiemedelssystemet, varför den övre åldersgränsen måste vara 50 år. Vi menar att regeringens koppling mellan studiemedelssystemet och rekryteringsbidraget, vad gäller åldersgränsen, inte låter sig göras. Studiemedelssystemet bör vara ett renodlat system för studier på högskolenivå, varför hänsyn inte behöver tas till ett bidrag som inte ens ingår i studiemedlen och som gäller studier på grundskole- och gymnasienivå. Vi vill slutligen tillägga att det är långt viktigare att se till den enskilde individens behov än till behovet av att eftersträva att rekryteringsbidraget måste överensstämma med studiemedelssystemets regelverk. Vad som ovan anförts om att inte ha någon övre åldersgräns för rekryteringsbidraget bör ges regeringen till känna.

Samordning av försörjningsstöd

Vi anser att en samordning av försörjningsstöden bör genomföras. Att som idag dela upp försörjningsstödet på flera olika utgiftsområden, som t.ex. mellan utbildning och arbetsmarknad, gör systemet stelbent. Vi menar att det måste uppnås en bättre samordning och större flexibilitet, varför vi anser att rekryteringsbidraget, som kan härledas till ett försörjningsstöd, bör ingå under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 3 april 2002

Sofia Jonsson (c)

Margareta Andersson (c)

Marianne Andersson (c)

Erik Arthur Egervärn (c)

Agne Hansson (c)

Birgitta Sellén (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-04-04 Bordläggning: 2002-04-05 Hänvisning: 2002-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)