med anledning av prop. 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror

Motion 2001/02:So46 av Chris Heister m.fl. (m)

av Chris Heister m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjlighet att låta myndighet meddela föreskrift enligt 9 § tobakslagen (1993:581).

  2. Riksdagen beslutar om ändring av 16 § tobakslagen (1993:581) i enlighet med vad som anförs i motionen.

Bakgrund

I syfte att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om en harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror (märkningsdirektivet) har regeringen i propositionen föreslagit vissa ändringar i tobakslagen (1993:581).

Märkning av förpackningar

I propositionen föreslås bl.a. att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, skall få meddela föreskrifter om innehåll och utformning av texter m.m. som upplyser om hälsorisker som är förbundna med bruk av tobak och om rökavvänjning (varningstexter) samt deras placering.

I propositionen har regeringen emellertid inte redogjort för förslagets överensstämmelse med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF). Lagrådet har varit kritiskt och påpekat att en bestämmelse som den föreslagna, som påbjuder att en skrift skall ha ett visst innehåll, i princip torde komma i konflikt med bestämmelsen i 1 kap. 2 § andra stycket TF om hindrande åtgärder.

Vår uppfattning är att det är av stor vikt att ett lagförslags förenlighet med grundlagarna analyseras. Bestämmelsen i TF lär dock medge ett visst utrymme för ålägganden i vanlig lag som det nu ifrågavarande eftersom det inte i sig strider mot TF:s syfte att värna det fria ordet. Bestämmelsen torde dock inte ge utrymme för att meddela föreskrifter i fråga om texter av uttryckligen åsiktspåverkande eller opinionsbildande karaktär.

Den mest betydande kritiken från Lagrådet har emellertid avsett förslaget om att direktivets närmare genomförande skall göras i författningar av viss myndighet. De avgränsningar huruvida påbud om varningstexters utformning är förenliga med bestämmelserna i TF som måste göras bör inte genom subdelegation överlåtas till en förvaltningsmyndighet.

Vi delar Lagrådets uppfattning att det är olämpligt att dylika bedömningar skall kunna göras av förvaltningsmyndighet. Bestämmelserna skall regleras i lag. Att regeringen har uppgivit att den skall överväga Lagrådets synpunkter i denna del är inte tillräckligt. Regeringen bör i stället återkomma till riksdagen med lagförslag i denna del.

Tilläggsuppgifter om varan

I propositionen föreslås också en utvidgning av bemyndigandet för regeringen i 16 § tobakslagen att meddela föreskrifter om skyldighet för tillverkare och importörer av tobaksvaror att lämna uppgifter om ingredienser och kvantiteter i tobaksvaror samt om deras effekter på hälsan. Regeringen motiverar förslaget med att det i artikel 6.1 i märkningsdirektivet föreskrivs en skyldighet att lämna om alla ingredienser.

I artikel 6.2 i direktivet stadgas emellertid att vederbörlig hänsyn skall tas till skydd för information om särskilda produktformler som utgör företagshemligheter. Detta har inte beaktats av regeringen. Riksdagen bör besluta om sådan ändring av förslaget till ny lydelse av 16 § att det framgår hur ansvarig myndighet skall hantera företagshemligheter som den kan tänkas komma i kontakt med när tobakstillverkare och importörer lämnar information om tobaksvarors ingredienser och kvantiteter.

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Stockholm den 26 mars 2002

Chris Heister (m)

Leif Carlson (m)

Hans Hjortzberg-Nordlund (m)

Cristina Husmark Pehrsson (m)

Lars Elinderson (m)

Henrik Westman (m)

Göran Lindblad (m)

Maud Ekendahl (m)

Bertil Persson (m)

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Margareta Cederfelt (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-04-02 Bordläggning: 2002-04-02 Hänvisning: 2002-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)