med anledning av prop. 2001/02:163 Administrationen av specialistkompetenskurser under läkarnas vidareutbildning

Motion 2001/02:So47 av Rolf Olsson m.fl. (v)

av Rolf Olsson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om prioritering och inriktning i samband med administreringen av specialistkompetenskurser för läkare.

Motivering

Regeringen har i propositionen om administreringen av specialistkompetenskurser under läkarnas vidareutbildning föreslagit att Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige ska överta ansvaret. Motiveringen är att man vill uppnå en ökad flexibilitet och ett bättre resursutnyttjande. Vi anser att det är en bra och riktig åtgärd. Vänsterpartiet vill dock i sammanhanget betona betydelsen av att i samband med administreringen av specialistkompetenskurser se till att områden som har brist på specialister även fortsättningsvis prioriteras och stimuleras. Det gäller områden som exempelvis psykiatri, rättspsykiatri, geriatrik och reumatologi. Det bör även betonas att folkhälsovetenskap är en viktig del av läkarnas generella kompetens som med fördel bör ingå även i samband med specialistkompetenskurserna. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 4 april 2002

Rolf Olsson (v)

Ingrid Burman (v)

Lena Olsson (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-04-04 Bordläggning: 2002-04-05 Hänvisning: 2002-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)