med anledning av prop. 2001/02:53 Ändringar i vallagen, m.m.

Motion 2001/02:K21 av Per Unckel m.fl. (m)

av Per Unckel m.fl. (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om poströstning inför valet 2006.

  2. Riksdagen beslutar att brevröstningen skall göras generell för utlandsröstningen i enlighet med vad som anförs i motionen.

  3. Riksdagen begär att möjligheten för utlandssvenskar att rösta via Internet utreds i enlighet med vad som anförs i motionen.

2 Bakgrund

I proposition 2001/02:53 Ändringar i vallagen, m.m. föreslår regeringen bl.a. följande: Poströstningen föreslås även i framtiden vara huvudregel för röstning som inte sker i vallokal, och kommunerna föreslås även i fortsättningen kunna svara för institutionsröstningen. Regeringen föreslår också att rutinerna för brevröstning görs mer ändamålsenliga. Däremot anser inte regeringen att brevröstningen skall göras generell för utlandsröstningen.

3 Vår utgångspunkt

3.1 Poströstning

Moderata samlingspartiets ståndpunkt är att röstmottagning principiellt bör anses vara en myndighetsuppgift som inte skall hanteras av ett enskilt bolag. Då Posten AB numera är ett enskilt bolag anser vi därför att det kan ifrågasättas att Posten AB skall vara röstmottagare.

Den valtekniska utredningen föreslog nyligen i sitt slutbetänkande (SOU 2000:125) att det övergripande ansvaret för att det finns platser i kommunen där väljarna kan lämna sina röster före och på valdagen skall samlas hos kommunen. Regeringen har emellertid i propositionen valt att bortse från utredningens förslag och inte föreslagit en ändring av nuvarande ordning. Regeringen anser dock att det är lämpligt att göra en utvärdering av förhandsröstningen efter 2002 års val.

Lagrådet har med anledning av ett tidigare ärende, i vilket Posten AB diskuterades som röstmottagare, haft invändningar mot att ett enskilt företag skall vara ansvarigt för en myndighetsuppgift.

Vi delar Lagrådets invändningar mot att Posten AB fortsättningsvis har huvudansvaret för röstmottagning för förhandsröster. Vi menar att det är av största vikt att förhandsröstning även i framtiden är ett lättillgängligt alternativ för röstande i de allmänna valen. En förändring av ansvarsförhållandet i enlighet med utredningens förslag bör kunna genomföras inför valet år 2006. Ett nytt förslag, byggt på vad den ovan nämnda utredningen och lagrådet framhållit, bör föreläggas riksdagen i sådan tid att ett nytt system kan införas till valet 2006. I valet 2002 är vi beredda att acceptera regeringens förslag.

3.2 Brevröstning

För utomlands bosatta svenska medborgare gäller i dag i huvudsak att röstmottagning anordnas på svenska utlandsmyndigheter. För medborgare som vistas i Schweiz eller Tyskland eller ombord på svenskt fartyg i utrikes fart finns emellertid också en möjlighet att brevrösta. I den valtekniska utredningen framfördes förslag om att göra möjligheten att brevrösta generell för utlandssvenskar. Regeringen har dock valt att inte föreslå en utvidgning av möjligheten att brevrösta.

Anledningen till att möjligheten att brevrösta för svenskar som befinner sig i Tyskland eller Schweiz infördes var att det tidigare inte var möjligt att genomföra någon röstmottagning på de svenska konsulaten och beskickningarna i dessa länder. Vi menar dock att det många gånger inte är besvärligare för väljare som befinner sig i Tyskland eller Schweiz att ta sig till en utlandsmyndighet än för väljare som befinner sig i andra länder. Det kan t.o.m. vara svårare för väljare som befinner sig i andra länder än Tyskland och Schweiz att ta sig till röstmottagningsstället. USA och Australien är två exempel.

Även om det kan finnas vissa invändningar mot brevröstning delar vi utredningens ståndpunkt och menar att det skall införas en generell möjlighet för utlandssvenskar att brevrösta.

3.3 Röstning via Internet för utlandssvenskar

Den nya tekniken erbjuder nya och ökade möjligheter för människor att delta i den demokratiska processen. Vi menar att dessa måste tas tillvara. För utlandssvenskar är det ett instrument som kan underlätta för dem att utöva sina medborgerliga rättigheter. Regeringen bör därför utreda möjligheten för utlandssvenskar att rösta via Internet. Vi vill dock framhålla vikten av att en möjlighet att rösta via Internet inte får ersätta det traditionella röstningsförfarandet utan skall ses som ett komplement till detta.

Stockholm den 27 november 2001

Per Unckel (m)

Inger René (m)

Lars Hjertén (m)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Margareta Nachmanson (m)

Christel Anderberg (m)

Carl-Erik Skårman (m)

Ola Karlsson (m)

Anders Björck (m)

Per-Samuel Nisser (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-11-27 Hänvisningsförslag: 2001-11-28 Utskottsförslag: 2001-11-28 Granskning: 2001-11-28 Bordläggning: 2001-11-28 Hänvisning: 2001-11-29
Yrkanden (3)