med anledning av prop. 2001/02:53 Ändringar i vallagen, m.m.

Motion 2001/02:K23 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör återkomma med nytt lagförslag med beaktande av de ståndpunkter som framförs i motionen angående tillgängligheten i vallokaler.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om brevröstning.

Tillgängligheten i vallokalerna

I regeringens proposition 2001/02:53 Ändringar i vallagen, m.m. presenterar regeringen förslag som berör det svenska valsystemet. Utifrån ett handikappperspektiv är de mycket tveksamma. I propositionen föreslås att kommunen under vissa förutsättningar skall få använda en vallokal som inte är tillgänglig för fysiskt funktionshindrade väljare. Villkoret är att kommunen inte kan använda en lokal som är tillgänglig för de funktionshindrade. I förslaget till kompletteringen av vallagen sägs vidare att en kommun som avser att använda en lokal som inte uppfyller tillgänglighetskravet skall samråda med länsstyrelsen innan den beslutar i saken. Kommunen skall även ange varför den gjort bedömningen att någon annan lokal inte kan användas i stället.

Från Folkpartiet liberalernas sida är vi mycket bekymrade över risken att alltför många vallokaler kommer att vara stängda för människor med funktionshinder. I många kommuner förläggs vallokalerna till skolor. Siffror från Handikappombudsmannen visar att i var fjärde skola är det omöjligt för rullstolsburna att komma fram i huvudentrén. I var tredje skola hindras de av smala dörrar eller höga trösklar. Detta är i första hand en helt oacceptabel situation för de elever och den personal som behöver tillgänglighet i skolan, men det påverkar också andra besökare till skolans lokaler.

Rätten att rösta är en grundläggande medborgerlig rättighet, och valhemligheten är fundamental för det demokratiska valsystemet. Att få rösta på valdagen är inte bara en rättighet utan för många människor en viktig symbolhandling. Regeringens lösning på problemet är att funktionshindrade som inte kan ta sig in i lokalen skall kunna avlägga sin röst omedelbart utanför vallokalen till någon av valförrättarna om det kan ske under betryggande former så att valhemligheten bevaras.

Det är visserligen en förbättring jämfört med tidigare, när den möjligheten inte stod till buds, men det kan ändå inte vara meningen att vissa medborgare skall vara hänvisade till att rösta på trappan till den ordinära vallokalen och därmed ha sämre möjligheter att själv ta valsedlar etc.

I den nationella handlingsplanen om handikappolitiken har riksdagen beslutat att samhället skall utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Målet skall nås 2010.

Folkpartiet liberalerna vill göra en engångssatsning på fem miljarder kronor under de närmaste åren för att kunna genomföra en omfattande tillgänglighetsreform och för att det skall vara möjligt att uppnå målen för handlingsplanen för handikappolitiken.

Detta inkluderar handikappanpassning av landets skolor.

Målet måste vara att alla människor skall behandlas lika på valdagen, därför bör vallagen klart och tydligt uttrycka att vallokaler skall vara tillgängliga för personer med funktionshinder.

Brevröstning

I propositionen behandlas även frågan om brevröstning. Brevröstning är idag möjlig från Tyskland och Schweiz samt från fartyg som befinner sig i utrikes fart. Valtekniska utredningen år 2000 föreslår att denna möjlighet bör göras generell för utlandsröstningen, vilket regeringen går emot. Då det är angeläget att så långt som möjligt underlätta för svenska medborgare att rösta utomlands finns det starka skäl som talar för att tillåta brevröstning. Folkpartiet menar att fördelarna med att kunna brevrösta uppväger de eventuella nackdelar som finns, t.ex. att röster försvinner i postgången.

Folkpartiet ställer sig inte heller bakom regeringens förslag när det gäller att bestämmelserna skall ändras så att brevrösterna skall postas i så god tid att de beräknas vara den centrala valmyndigheten till handa senast lördagen före valdagen. Folkpartiet vill behålla nuvarande bestämmelse om att brevrösten skall vara den centrala myndigheten till handa senast dagen efter valdagen.

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Stockholm den 27 november 2001

Helena Bargholtz (fp)

Kerstin Heinemann (fp)

Bo Könberg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-11-27 Hänvisningsförslag: 2001-11-28 Utskottsförslag: 2001-11-28 Granskning: 2001-11-28 Bordläggning: 2001-11-28 Hänvisning: 2001-11-29
Yrkanden (2)