med anledning av prop. 2001/02:53 Ändringar i vallagen, m.m.

Motion 2001/02:K24 av Per Lager (mp)

av Per Lager (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag om halvering av det statliga kansligrundstödet i vissa fall.

Motivering

Det statliga partistödet regleras i lagen (1972:625) om offentligt stöd till politiska partier. Stödet utgår som partistöd (för närvarande 282 450 kr/mandat) och kanslistöd, som i sin tur är grundstöd (4 928 200 kr) och tilläggsstöd (13 850 kr per vunnet mandat om partiet är företrätt i regeringen och 20 650 kr/mandat för övriga partier). Bidrag utgår endast till partier som har ett inte obetydligt stöd i väljarkåren. Gränsen för vad som idag anses vara ett inte obetydligt stöd är röstetalet 2,5 %.

Om ett parti inte blivit representerat i riksdagen i de två närmast föregående valen tillämpas en regel om avtrappat partistöd. Antalet mandatbidrag bestäms med utgångspunkt från antalet hela tiondelsprocentenheter röster i hela landet över 2,5 % som partiet har fått. Om ett parti vid val till riksdagen har fått minst 4 % av rösterna, men får mindre än 4 % av rösterna nästkommande val avtrappas grundstödet under de följande fyra åren.

Regeringens föreslår i propositionen halvering av grundstödet om partiet inte når upp till minst 2 % av rösterna. Regeringen anför att utbetalningarna till Ny demokrati under åren mellan 1994 och 1998 måste anses stå i strid med grundtanken att det allmänna endast skall bidra ekonomiskt till partier med ett inte obetydligt stöd i väljarkåren manifesterat i allmänna val. Partiets antal röster sjönk från drygt 68 000 röster vid valet 1994 till 8 297 röster 1998.

Regeringens förslag slår hårt mot mindre partier, som på grund av en tillfällig nedgång kan komma att erhålla ett halverat partistöd. Mindre partier saknar redan idag tillgång till medel i lika hög utsträckning som de större partierna. Ett parti kan inte anses löpa risk att fortsättningsvis erhålla mycket låga röstetal enbart därför att partiets väljarstöd gått från över 4 % till 2 % röstetal i två på varandra följande val. Underlaget för en sådan bedömning måste utgå ifrån fler valtillfällen än endast två. Viss väljarfluktuation mellan två val är inte detsamma som en påvisad långsiktigt nedåtgående trend.

Med tanke på att Miljöpartiet vill sänka spärren vid riksdagsval, och låta fler partier ha möjlighet att få inflytande i riksdagen, anser vi inte att reglerna för avtrappat kanslistöd bör ändras på sätt som regeringen föreslår.

Stockholm den 27 november 2001

Per Lager (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-11-27 Hänvisningsförslag: 2001-11-28 Utskottsförslag: 2001-11-28 Granskning: 2001-11-28 Bordläggning: 2001-11-28 Hänvisning: 2001-11-29
Yrkanden (1)

Avsändare