med anledning av prop. 2003/04:164 Sveriges antagande av rambeslut om angrepp mot informationssystem

Motion 2003/04:Ju31 av Rolf Olsson m.fl. (v)

av Rolf Olsson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2003/04:164, Sveriges antagande av rambeslut om angrepp mot informationssystem, i sin helhet.

Motivering

Kampen mot internationell brottslighet och terrorism är mycket viktig. Kampen för demokrati och rättssäkerhet är också mycket viktig. I dessa tider finns det ibland en uppenbar risk att rättssäkerheten får stå tillbaka och att terroristbekämpningen är helt överskuggande. Efter terrordåden i New York 2001 och i Madrid 2004 har makthavare inom EU många gånger haft alltför bråttom. Perspektivet, att hårdnande internationella motsättningar många gånger kan bottna i globala orättvisor och ett osynliggörande av fattiga länder, saknas helt. Det aktuella rambeslutet är en del av ett paket av rambeslut som anses vara viktiga för bekämpandet av terrorism.

Hacking, virusspridning och annan datastörning kan innebära stora problem får både enskilda, företag och det offentliga. Det kan medföra betydande ekonomiska förluster såväl som säkerhetsrisker. Att bekämpa brottsligheten på detta område är viktigt men ännu viktigare är att inse sårbarheten i systemen. Stora delar av svensk infrastruktur kan slås ut oroväckande lätt. Man måste lägga kraft på att lösa denna problematik och det finns all anledning att utreda detta närmare i framtiden.

Vi välkomnar emellertid en eventuell förbättrad lagstiftning på IT-brottsområdet. Vi ser dock inte behovet av att anta ny lagstiftning som så akut att man kan bortse från ett normalt lagstiftningsförfarande.

Vänsterpartiet anser att lagstiftningsprocessen måste utgå ifrån demokratisk insyn. Lagstiftning får inte hastas fram och riksdagen bör ges möjlighet att bedöma konsekvenserna av sina beslut. För att säkerställa rättssäkerheten och för att värna en demokratisk lagstiftningsprocess skall därför propositioner om antaganden av rambeslut innehålla förslag till följdlagstiftning.

Av samma anledningar måste alla lagstiftningsanknutna processer inhämta synpunkter från samhället. Ett remissförfarande av traditionellt slag har inte tillämpats i detta fall. Vi anser att propositioner om antaganden av rambeslut skall föregås av sedvanlig remissbehandling.

Med anledning av det ovan anförda anser vi att riksdagen skall avslå proposition 2003/04:164.

Stockholm den 9 juni 2004

Rolf Olsson (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Peter Pedersen (v)

Tasso Stafilidis (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-06-23 Hänvisning: 2004-07-02 Bordläggning: 2004-07-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)