med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition

Motion 2004/05:Fi17 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att anslaget till utrikesförvaltningen skall återföras till utgiftsområde 5 från utgiftsområde 1, i enlighet med vad som anförs i motionen.

Motivering

Sverige är en integrerad del av både Europa och världssamfundet. Vi har ett ansvar att delta i det internationella arbetet fullt ut. Detta ställer krav på de myndigheter som hanterar utrikeskontakterna.

Ett kraftfullt och framgångsrikt agerande inom ramen för EU fordrar en gedigen kompetens inom utrikesförvaltningen samt svensk diplomatisk närvaro i princip i hela Europa och Medelhavsområdet. Globaliseringen fordrar ocksåökad svensk diplomatisk närvaro i de utomeuropeiska industriländerna. Framväxten av nya demokratier och dynamiska ekonomier i Asien, Latinamerika och förhoppningsvis i södra Afrika ställer även större krav på kontaktytor och kompetens. Vi tillför därför anslaget till utrikesförvaltningen 65.000.000 kronor. I detta ingår även en ökning av de medel som ställs till ambassadernas förfogande för handels-, investerings- och Sverigefrämjande åtgärder, samt för hjälp till svenskar i utlandet.

Vi anser vidare att anslaget till utrikesförvaltningen skall återföras till utgiftsområde 5 från utgiftsområde 1. Sammanslagningen av anslagen till Regeringskansliet och UD har medfört att det är svårare för riksdagen att påverka anslagen till utrikesförvaltningen, eftersom det i praktiken är regeringen som beslutar hur medlen skall fördelas inom anslagsområdet. Vi menar att det är angeläget att riksdagen åter ges inflytande över utrikesförvaltningens organisation och dimensionering.

Stockholm den 2 maj 2005

Göran Lennmarker (m)

Henrik S Järrel (m)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Carl-Erik Skårman (m)

Cecilia Magnusson (m)

Henrik von Sydow (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-05-02 Bordläggning: 2005-05-09 Hänvisning: 2005-05-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)