med anledning av prop. 2004/05:105 Vidaresändningsplikt i kabelnät

Motion 2004/05:K17 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en begränsning av vidaresändningsplikten.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kostnadsfördelning för ersättning till rättighetshavare enligt upphovsrättslagen.

  3. Riksdagen avslår förslaget om förändring av radio- och TV-lagen som skall träda i kraft den 1 februari 2008.

Inledning

Vidaresändningsplikt i kabelnät har enligt regeringen till syfte att säkerställa att de som bor i en kabelansluten fastighet har tillgång till samma programutbud som de skulle ha haft om fastigheten inte varit ansluten till kabelnät.

Regeringens förslag innebär att reglerna om vilken typ av tv-sändning det är frågan om i stort sett lämnas oförändrad. Däremot görs ändringar i bestämmelserna om vilket kabelnät som avses.

Regeringen anser att vidaresändningsplikten bör avse hela SVT:s utbud: SVT 1, SVT 2, UR, SVT 24, Kunskaps- samt Barnkanalen. Även TV 4 avses, så länge villkoren i radio- och TV-lagen är uppfyllda, dock senast t.o.m. den 1 februari 2008. Utöver detta skall plikten avse en kommersiell kanal. Regeringen aviserar eventuell utvidgning av plikten i framtiden.

Vi har tidigare kritiserat regeringens behandling av det digitala marknätet i allmänhet och must carry-skyldigheten i synnerhet. I det följande redogör vi för våra ståndpunkter.

Fria medier - färre regler

Vår grundläggande utgångspunkt är att medier skall vara fria från statlig styrning. Fria medier är en förutsättning för att till exempel informations- och pressfriheten skall kunna fungera som uttrycksmedel för människor och som kontroll av den offentliga maktutövningen.

Enligt den så kallade "must carry"-regeln är kabel-tv-företagen skyldiga att utan avgift, i kabelnätet distribuera ett antal program som sänds med tillstånd av regeringen. Det finns enligt vår mening ingen anledning att ålägga kabelägare att kostnadsfritt distribuera kommersiella program.

Vi har tidigare ifrågasatt om dagens omfattande must carry-skyldighet är förenlig med bestämmelserna i 3 kap. 1 § YGL enligt vilken det stadgas att det i lag får meddelas föreskrifter för en nätinnehavare att ge utrymme för vissa program i den utsträckning det behövs med hänsyn till allmänhetens tillgång till en allsidig information. Lagrådet har bedömt att det inte finns anledning att anta att förslaget står i strid med denna reglering, vilken bedömning vi får godta. Vi anser dock att must carry-skyldigheten får anses vara tillgodosedd genom att densamma begränsas till public service-kanalerna. Skyldigheten skall inte utvidgas. Om detta sker riskerar liknande kanaler med annan finansieringsform att slås ut från marknaden.

Vi ifrågasätter vidare att regeringen inte föreslår några särskilda regler i radio- och TV-lagen om fördelningen av kostnader för ersättning till rättighetshavarna. Flertalet remissinstanser, däribland Lagrådet, kritiserar regeringens underlåtenhet i detta avseende. Regeringen utgår från ett antagande om att parterna kan träffa de avtal som behövs om fördelningen av de upphovsrättsliga kostnaderna. Det är inte möjligt att bedöma dessa möjligheter. Syftet med vidaresändningsplikten omintetgörs om någon avtalslösning inte kommer till stånd. Med lagförslaget riskerar de kabelanslutna att utestängas från de programtjänster som lagen avser att tillförsäkra dem. Regeringens ovilja att reglera kostnadsfördelningen, trots viljan att reglera vidaresändningsplikten, är otillfredsställande. Denna bestämmelse bör bli föremål för vidare överväganden.

Vi vill i sammanhanget påpeka att vi sedan tidigare motsätter oss den snabba nedsläckningen av det analoga tv-nätet. Utvecklingen av den digitala tekniken i dess olika former går snabbt. Det är naturligt att det analoga nätet förr eller senare släcks som en konsekvens av denna utveckling. Regeringen har dock, genom en mycket snabb nedsläckningstakt, valt att försöka forcera fram en övergång till det markbundna digitala nätet. Det är uppenbart att syftet inte är omsorg om publiken, utan ett försök att vinna tillbaka det gamla monopolet inom ramen för den digitala tekniken. Vi motsätter oss en förtida släckning av de analoga sändningarna. När en släckning en gång sker måste detta vara ett resultat av konsumenternas fria val. Därför föreslår vi att riksdagen avslår förslaget till ändringar i radio- och TV-lagen 8 kap. 1 § som föreslås träda i kraft den 1 februari 2008.

Stockholm den 7 april 2005

Göran Lennmarker (m)

Henrik S Järrel (m)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Carl-Erik Skårman (m)

Cecilia Magnusson (m)

Henrik von Sydow (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-04-07 Bordläggning: 2005-04-08 Hänvisning: 2005-04-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)