med anledning av prop. 2004/05: 124 Arkivfrågor

Motion 2004/05:Kr10 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka framtiden för arkivområdet när det gäller arbetstillfällen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att samarbetet mellan Svenska kyrkan och övrig arkivverksamhet bör stärkas.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skrivningen om arkivering av minoritetsspråk bör vidgas så att den innefattar alla minoriteter.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett närmre samarbete med handikapporganisationerna med tanke på tillgängligheten till arkiven.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade anslag till filmarkivet i Grängesberg.

  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att resurser bör ges för bibehållandet av viss äldre teknisk apparatur.

Motivering

Arkivmyndigheterna, våra bibliotek och museer bedriver ett långsiktigt arbete för att bygga upp och sprida kunskap om arkivmaterialet. Härigenom skapas förutsättningar för bättre strukturer för att hitta i samlingarna. Att detta fungerar är en förutsättning för att grundläggande demokratiska värden kan garanteras. Den nya tekniken innebär goda möjligheter att öka tillgängligheten till och överblicken över arkiv och samlingar. Genom att göra arkiv, bibliotek och museer tillgängliga via Internet kan man nå fler och nya grupper av brukare av kulturarvet. Digitaliserade register och förteckningar samt referensdatabaser gör det lättare att fåöverblick över vilka samlingar som finns och vad de innehåller, och därmed ökar sökbarheten. Riksarkivet har en viktig uppgift i att informera föreningar, företag, organisationer och allmänhet om hur man på bästa sätt förvarar arkivmaterial till kommande generationer.

Framtiden för arkivområdet borde innebära nya arbetstillfällen. Det är viktigt att behålla uppdragen hos dem som har kompetens i de små orter där arkiven nu försvinner. Detta bidrar då också till att arbetstillfällen bibehålls alternativt nyskapas. Arbetstillfällen kan också uppkomma vid försäljning av tjänster inom arkivbranschen internationellt, till exempel EU-länder. Sverige besitter mycket kompetens inom arkivområdet och detta borde tillvaratas. Åtgärder bör vidtas för att stärka framtiden för arkivområdet när det gäller arbetstillfällen. Detta bör ges regeringen till känna.

Inte på något ställe i regeringens proposition 2004/05:124 Arkivfrågor nämns de kyrkliga arkiven. Regeringen föreslår att "förutsättningarna för fördjupad och utökad samverkan mellan statlig och kommunal arkivverksamhet utreds .", ingenstans nämner man här ett samarbete med de kyrkliga arkiven. De utrymmen och den kompetens som finns i de kyrkliga arkiven måste tas tillvara. Personal på pastorsexpeditioner och en del präster har ofta stor kunskap i arkivfrågor. Därför är Svenska kyrkan en viktig resurs och samarbetspartner när det gäller arkivfrågor. Samarbetet mellan Svenska kyrkan och övrig arkivverksamhet bör stärkas. Detta bör ges regeringen till känna.

När det gäller det som i propositionen skrivs om arkivering av minoritetsspråk anser Centerpartiet att detta begrepp bör vidgas och inte enbart innefatta de nationella minoriteter som nämns i propositionen (samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar). Det är inte bara de nationella minoriteterna som tillhör den stora grupp av minoriteter i Sverige som bör tas hänsyn till i arkivsammanhang. Som skrivningen ser ut idag innefattas inte alla. Skrivningen om arkivering av minoritetsspråk bör vidgas så att den innefattar alla minoriteter. Detta bör ges regeringen till känna.

För Centerpartiet är tillgänglighetsfrågorna viktiga. Ett närmre samarbete med handikapporganisationerna bör initieras för att utröna hur personer med olika funktionshinder i större utsträckning kan få ta del av den information som finns i arkiven. Detta bör ges regeringen till känna.

Centerpartiet ser allvarligt på det hot som minskade anslag och anställningar utgör för filmarkivet i Grängesberg. Speciellt eftersom denna ort drabbats av nedläggningar under de senaste åren. Detta arkiv måste fåökade anslag för till exempel fungerande teknisk apparatur. Detta bör ges regeringen till känna.

Det finns mycket teknisk apparatur som kan läsa av gamla filmer, ljud- och bildinspelningar, till exempel från 1950-talet. Bland annat använder sig MKC Riksarkivet i Fränsta sig av denna typ av apparatur. Det är viktigt att dessa apparater får finnas kvar och att resurser ges för att dessa apparater ska fortsätta att fungera. Den kompetens som finns på området måste utnyttjas; därigenom behålls också en del arbetstillfällen. Resurser bör ges för bibehållandet av viss äldre teknisk apparatur. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 6 april 2005

Birgitta Sellén (c)

Lars-Ivar Ericson (c)

Birgitta Carlsson (c)

Kenneth Johansson (c)

Sofia Larsen (c)

Jan Andersson (c)

Margareta Andersson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-04-06 Bordläggning: 2005-04-07 Hänvisning: 2005-04-08
Yrkanden (6)