med anledning av prop. 2004/05:135 Utökade möjligheter att förverka utbyte av och hjälpmedel vid brott m.m.

Motion 2004/05:Ju46 av Beatrice Ask m.fl. (m)

av Beatrice Ask m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen snarast skall återkomma till riksdagen med förslag avseende utvidgat förverkande.

Motivering

Redan i december 1999 avlämnade Förverkandeutredningen sitt betänkande Effektivare förverkandelagstiftning (SOU 1999:147). Ett av de viktigaste för­slagen var den nya förverkandeformen utvidgat förverkande. Emellertid föranledde Förverkandeutredningens förslag ingen proposition från regeringen sida.

Därefter föreslog det danska ordförandeskapet i EU den 2 augusti 2002 ett rambeslut om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott. Det danska förslaget ledde i december 2002 fram till en principöverenskommelse om innehållet i rambeslutet.

Under hösten 2004 presenterades rambeslutet för riksdagen, som godkände utkastet i oktober 2004. Under rambeslutsprocessen efterlyste vi moderater förslag avseende den följdlagstiftning som rambeslutet skulle komma att medföra. Trots att innehållet i rambeslutet till stora delar fanns utrett i Förverkandeutredningens betänkande valde regeringen att inte presentera förslag på följdlagstiftning i samband med rambeslutsprocessen.

Regeringen återkommer nu till riksdagen med delar av Förverkandeutredningens förslag. Men den viktigaste frågan avseende utvidgat förverkande lyser med sin frånvaro, trots att regeringen har haft ett antal år till förfogande för att bereda ärendet. Det innebär att ytterligare propositioner avseende förverkandereglerna är att vänta inom det närmaste året. Vi moderater menar att denna ordning inte är tillfredsställande.

Det är således angeläget att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag på lagstiftning som lever upp till den lagstiftning som är påkallad på grund av det antagna rambeslutet. Dessutom är frågan om utvidgat förverkande angelägen för de rättsvårdande myndigheterna då det utgör ett viktigt verktyg i brottsbekämpningen.

Stockholm den 7 april 2005

Beatrice Ask (m)

Jeppe Johnsson (m)

Cecilia Magnusson (m)

Hillevi Engström (m)

Bengt-Anders Johansson (m)

Anita Sidén (m)

Bertil Kjellberg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-04-07 Bordläggning: 2005-04-08 Hänvisning: 2005-04-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)