med anledning av prop. 2004/05:137 Assisterad befruktning och föräldraskap

Motion 2004/05:L29 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fastställande av föräldraskap för registrerad partner vid assisterad befruktning på klinik med donerade spermier.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förenkling av de generella reglerna om fastställande av föräldraskap för sambor.

Motivering

Folkpartiet välkomnar förslaget att avskaffa dagens förbud mot assisterad befruktning på klinik för kvinnor i samkönade förhållanden. När detta förbud nu avskaffas är det dock förvånande att regeringen föreslår att det införs nya regler som skiljer mellan makar och partner.

Särbehandlingen gäller frågan om fastställandet av rättsligt föräldraskap. Dagens regler för gifta makar innebär att kvinnans man ska räknas som barnets förälder även i de fall befruktningen skett på klinik med donerade spermier. Makens föräldraskap presumeras automatiskt. Regeringens förslag innebär att föräldraskapet för en registrerad partner däremot måste fastställas genom bekräftelse eller dom.

Förslaget skulle innebära att en särbehandling införs för registrerad partner i förhållande till make av motsatt kön. Några skäl för detta redovisas inte i propositionen, i synnerhet som lagförslaget inte ändrar på den nuvarande ordningen att den befruktade kvinnans livskamrat på förhand måste meddela sitt samtycke till den assisterade befruktningen för att kunna erkännas som rättslig förälder. Folkpartiet anser alltså att samma regler om föräldraskapspresumtion vid assisterad befruktning på klinik med donerade spermier bör gälla för både make och partner.

Det måste också understrykas att denna situation tar sikte på assisterad befruktning på klinik med donerade spermier, där det rättsliga föräldraskapet alltså fastställs inte på grund av biologiska band utan med utgångspunkt i barnets behov av att få juridiska band till båda de vuxna som barnet kommer att växa upp med. I sådana situationer har lagstiftaren redan i dag ansett att det rättsliga föräldraskapet kan presumeras för makar, och det finns då ingen anledning att inte presumera det också för partner.

När det gäller föräldraskapet för sambor vid assisterad befruktning innebär lagförslaget enhetliga bestämmelser för alla sambor, vilket Folkpartiet stöder. De allmänna reglerna om erkännande av föräldraskap i samboförhållanden kan dock förenklas utan att detta kommer i konflikt med barnets rättigheter och intressen.

Är föräldrarna inte gifta är det i dag socialnämndens skyldighet att genomföra en utredning. Proceduren borde i de flesta fall kunna bli mindre byråkratisk, exempelvis genom att föräldrarna på ett enkelt sätt redan på sjukhuset eller i samband med de första kontakterna med Försäkringskassan borde kunna underteckna en gemensam försäkran med uppgivande om föräldraskap. Enbart om det finns särskilda skäl bör ett utredningsförfarande ske.

Stockholm den 19 april 2005

Martin Andreasson (fp)

Jan Ertsborn (fp)

Mia Franzén (fp)

Lars Tysklind (fp)

Ana Maria Narti (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-04-19 Bordläggning: 2005-04-20 Hänvisning: 2005-04-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)