med anledning av prop. 2004/05:137 Assisterad befruktning och föräldraskap

Motion 2004/05:L30 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2004/05:137 Assisterad befruktning och föräldraskap.

Ideologiska utgångspunkter

Gemenskap är något naturligt för människan. Familjen svarar mot människans behov av nära gemenskap, trygghet och kärlek och är en förutsättning för ett gott samhälle. Familjen är den naturliga gemenskap vars unika ändamål bl.a. är omsorgen om barnen, och den binds samman av ömsesidiga skyldigheter och rättigheter.

Barn har en obestridlig rätt till en trygg och god uppväxt. Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv och att vara förälder är den mest ansvarsfulla uppgift man kan ha. Föräldrarna kan ge sina barn både rötter och vingar när det fungerar väl. Stabila och fungerande familjer är bra för både barn och vuxna och en förutsättning för ett gott samhälle.

Barnet och dess behov av föräldrar är utgångspunkten för kristdemokratisk familjepolitik. Alla barn behöver och har i utgångslägeträtt till både mamma och pappa. Avsteg från denna grundregel kan för barnets bästa ibland vara motiverade. En helt annan fråga är att göra sådana avsteg till förutsättning för barnets tillblivelse. Det bör inte vara statens uppgift att agera i en riktning, där på förhand en eller båda de biologiska föräldrarna ersätts med en eller två nya föräldrar av olika eller samma kön.

Regeringens proposition

I propositionen föreslår regeringen att assisterad befruktning med donerade spermier enligt lagen (1984:1140) om insemination och lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen skall få utföras också beträffande en kvinna som är partner eller sambo med en annan kvinna. Det föreslås att partnern eller sambon skall - tillsammans med den befruktade kvinnan - anses som förälder till det barn som föds, förutsatt att hon har samtyckt till behandlingen och att det är sannolikt att barnet avlats genom den. Föräldraskapet skall fastställas genom bekräftelse eller dom.

Motivering

Enligt barnkonventionen är familjen den grundläggande enheten i samhället. Familjen är "den naturliga miljön för alla dess medlemmar och särskilt betydelsefull för barnens utveckling och välfärd". Barnen har rätt att få växa upp i en familjemiljö, i en trygg miljö, präglad av lycka, kärlek och förståelse. Det är den bästa förutsättningen för att barnet ska kunna uppnå en harmonisk utveckling av sin personlighet. Vidare har barn genom barnkonvention rätt att, så långt som möjligt, "få vetskap om sina föräldrar och att bli omvårdade av dessa".

Kristdemokraterna menar att föräldraansvaret i grunden alltid finns hos de biologiska föräldrarna. Det är dessa som har det moraliska ansvaret för sina barn och som barnen har sina naturliga rättigheter gentemot. Andra vuxna kan ha en viktig roll i barnens liv och kan även vara barnens vårdnadshavare, men föräldraansvaret ska man i princip inte kunna frånsäga sig. Att bli förälder kan vara ett starkt behov, men det är ingen rättighet. Vuxna kan aldrig ha rätt till barn, däremot har barn alltid rätt till föräldrar, i första hand de biologiska.

Kristdemokraterna anser att regeringsförslaget utgår från de vuxnas intresse i stället för barnets intresse.

Vidare bortses i förslaget från pappans betydelse för barnets utveckling. Om det genomförs kommer barn att avlas som, på grund av svensk lagstiftning, från början principiellt fråntas möjligheten att växa upp med sin pappa/ha en far. Barnkonventionen fastställer, som ovan nämnts, att barn så långt möjligt skall få kännedom om sina föräldrar och få omsorg av dessa (FN:s konvention om barnets rättigheter antagen den 20 november 1989, artikel 7:1 och 7:2). Där det av olika skäl inte är möjligt, är det väsentligt att barnet har både manliga och kvinnliga förebilder i sin närhet och växer upp i en miljö som återspeglar den biologiskt naturliga miljö som barnet kommer ifrån: en man och en kvinna. I andra sammanhang är barns behov av kontakt med båda föräldrarna en självklarhet. Beprövad erfarenhet visar att frånvaron av en pappa under uppväxten ofta medför negativa effekter. Därför betonas alltid när det gäller vårdnadstvister barnens behov av kontakt med både sin mamma och sin pappa. Flera beslut under senare år har tagits i syfte att stärka barns rätt till båda sina föräldrar. Exempelvis är det praxis med gemensam vårdnad vid skilsmässor.

Det faktum att vissa kvinnor väljer att genomföra assisterad befruktning utan samhällets kontroll kan inte vara skäl till att lagar ska stiftas som innebär att barn ska få liv av en man och en kvinna och sedan frånta barnet relationen till pappan. Det måste finnas en klar genomtänkt ideologi och den saknas i detta avseende.

Barn behöver och har rätt till en manlig och kvinnlig förebild som man kan identifiera sig med. Även om inte alla barn har kontakt med både sin mamma och sin pappa anser Kristdemokraterna att staten inte ska medverka till familjebildningar där barn från början med automatik berövas rätten till en av sina föräldrar.

Kristdemokraternas ställningstagande inrymmer inte någon värdering av homosexuella personers förmåga att ta hand om barn. Vårt ställningstagande avseende detta förslag rör uteslutande barnets basala rätt till och behov av både en mamma och en pappa. Tyvärr har detta barnperspektiv i princip gått förlorat i debatten.

Kristdemokraternas ställningstagande vinner stöd av flertalet remissinstanser. Barnombudsmannen, BRIS, Hovrätten över Skåne och Blekinge, Kammarrätten i Göteborg, Umeå tingsrätt, Socialstyrelsen, Familjerättssocionomernas Riksförening, Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet och Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet har samtliga avstyrkt regeringsförslaget.

Som flera remissinstanser påpekar saknas relevant forskning om de konkreta konsekvenserna för barn som växer upp med samkönade föräldrar. Därmed framstår lagförslaget med all önskvärd tydlighet som ett uttryck för de vuxnas intresse på bekostnad av barnens intresse.

Barn har som utgångspunkt rätt till sin mamma och sin pappa. Av denna fundamentala anledning menar Kristdemokraterna att regeringens förslag om assisterad befruktning för lesbiska par skall avslås i sin helhet. Vi sätter barnet i främsta rummet.

Stockholm den 19 april 2005

Yvonne Andersson (kd)

Ingemar Vänerlöv (kd)

Ingvar Svensson (kd)

Helena Höij (kd)

Peter Althin (kd)

Olle Sandahl (kd)

Tuve Skånberg (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-04-19 Bordläggning: 2005-04-20 Hänvisning: 2005-04-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)