med anledning av prop. 2004/05:144 Internationell rättslig hjälp i brottmål: Tillträde till 2000 års EU-konvention m.m.

Motion 2004/05:Ju51 av Beatrice Ask m.fl. (m)

av Beatrice Ask m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagstiftning avseende skyddsidentitet och kontrollerade leveranser.

Motivering

Nu föreliggande regeringsförslag ger de brottsbekämpande myndigheterna bättre möjligheter att bekämpa grov organiserad brottslighet. Genom det förenklade förfarande som regleras i förslaget och aktuella staters ömsesidiga erkännande av rättsliga beslut kommer slagkraften i det brottsbekämpande arbetet att öka avsevärt. För att kunna driva ett framgångsrikt arbete mot den grova organiserade brottsligheten måste samarbetet, främst inom EU, löpande fördjupas och förbättras. I ett Europa med öppna gränser måste också det polisiära arbetet präglas av stor öppenhet och samarbetsvilja. Genom att tillträda konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål tas ett betydande steg i denna riktning. Vi moderater välkomnar därför förslaget.

Emellertid är det inte utan viss förundran som det kan konstateras att regeringen med nu föreliggande förslag binder sig vid att biträda andra stater vid kontrollerade leveranser och även acceptera utländska tjänstemän som agerar under skyddsidentitet i Sverige. Även om detta sker efter överenskommelse med svenska myndigheter och på svenska villkor är det anmärkningsvärt då det saknas svensk lagreglering på området. Dessa arbetsmetoder är inte nya för det svenska rättsväsendet men då de är oreglerade kan gränsdragningsfrågor om vad som är tillåtet eller ej uppstå.

De nu aktuella metoderna är föremål för ett annat lagstiftningsärende med anledning av SOU 2003:74 Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen. Vi moderater menar att det är en stor brist att svensk lagstiftning på detta område inte presenteras i samband med nu föreliggande proposition. De rättsvårdande myndigheterna blir nu skyldiga att biträda annan stat men agerar i viss mån i blindo om hur detta biträde rent praktiskt skall gå till. Ansvariga tjänstemän kommer således hela tiden att vara tvungna att agera efter bästa förmåga med risk att begå misstag som i slutändan kan leda till åtal för tjänstefel. Vi finner denna ordning oacceptabel. Regeringen bör snarast återkomma till riksdagen med förslag på lagstiftning.

Stockholm den 19 april 2005

Beatrice Ask (m)

Jeppe Johnsson (m)

Cecilia Magnusson (m)

Hillevi Engström (m)

Bengt-Anders Johansson (m)

Anita Sidén (m)

Bertil Kjellberg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-04-19 Bordläggning: 2005-04-20 Hänvisning: 2005-04-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)