med anledning av prop. 2004/05:163 Ny vallag

Motion 2004/05:K30 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagstiftningsinitiativ rörande elektroniska röstningsförfaranden.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagstiftningsinitiativ för att möjliggöra elektronisk rösträkning till 2010 års allmänna val.

Motivering

Det lagförslag som nu har förelagts riksdagen innebär en välkommen modernisering av vallagen. Vi moderater ställer oss i huvudsak bakom förslaget. Emellertid präglas förslaget av en viss passivitet vad gäller de möjligheter som modern teknik i dag ger.

I många länder världen över finns i dag möjlighet till elektroniska hjälpmedel vid genomförande av ett val. Regeringen konstaterar i propositionen att elektroniska röstningsförfaranden inte bör införas vid allmänna val. Vi moderater delar regeringens bedömning att det med nu föreliggande underlag inte är möjligt att genomföra detta. Regeringen hänvisar till att utvecklingen bör ske genom försöksverksamhet på lokal nivå i samverkan med den centrala valmyndigheten. Regeringen förklarar sig även beredd att ta lagstiftningsinitiativ för att kunna genomföra lokala folkomröstningar om önskemål därom framkommer. Vi menar att detta inte är tillräckligt. Regeringen bör snarast ta initiativ till att lokala folkomröstningar skall kunna genomföras med elektroniska röstningsförfaranden. Det är av stor vikt att arbetet med elektroniska röstningsförfaranden intensifieras så Sverige inom en snar framtid kan erbjuda sina röstberättigade att på ett effektivare sätt kunna delta i den svenska demokratin.

För att på ett effektivt och säkert sätt hantera röstsammanräkningen har ett antal länder sedan länge använt elektroniskt räknestöd. Med hjälp av s.k. rösträkningsmaskiner kan resultaten presenteras i princip omedelbart efter att vallokalen har stängt. Vi moderater menar att denna utveckling är önskvärd även i Sverige. Ett svenskt system bör utformas så att den som skall rösta lämnar sin valsedel som därefter matas in i en rösträkningsmaskin som räknar rösterna när vallokalen har stängt. Valsedeln sparas och finns tillgänglig för kontrollräkning. Med ett dylikt system uppnås hög säkerhet i rösträkningen och resultaten kan mycket snabbt redovisas vidare till valmyndigheten. Dessutom kommer personalen att avlastas. Vi moderater menar att systemet bör kunna vara i bruk under 2010 års allmänna val. Regeringen bör därför snarast låta utreda systemet och föreslå nödvändiga lagstiftningsåtgärder.

Stockholm den 15 juni 2005

Göran Lennmarker (m)

Henrik S Järrel (m)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Carl-Erik Skårman (m)

Cecilia Magnusson (m)

Henrik von Sydow (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-06-15 Bordläggning: 2005-06-16 Hänvisning: 2005-06-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)