med anledning av prop. 2004/05:22 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning

Motion 2004/05:A3 av Anders G Högmark m.fl. (m)

av Anders G Högmark m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en sammanhållen diskrimineringslagstiftning.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ombudsmannen mot diskriminering.

En enhetlig diskrimineringslagstiftning

Vi finner ingen anledning att invända mot regeringens förslag i proposition 2004/05:22. Däremot skall detta inte tolkas som att behovet av en enhetlig diskrimineringslagstiftning och en sammanslagning av diskrimineringsombudsmännen minskat.

Vi vill skapa en tydlig, sammanhållen och enhetlig lagstiftning gällande diskriminering. I likhet med ett antal remissinstanser förordar vi att en enda lag med förbud mot diskriminering inom alla samhällsområden är det mest ändamålsenliga och fruktbara på längre sikt.

Vi anser att all diskriminering kan och skall behandlas på samma sätt av lagstiftaren. Det finns inget hållbart motiv att dela upp lagstiftning gällande diskriminering i olika kategorier och därmed märka ut människor beroende på av vilket skäl de blivit diskriminerade. All diskriminering oavsett motiv är lika avskyvärd.

Vi förordar att en sammanhållen, tydlig och enhetlig lagstiftning rörande diskriminering genomförs så snart det är praktiskt möjligt. Det sänder en tydlig signal till alla berörda parter att all diskriminering oavsett om det handlar om kön, ras, religion, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning ses som lika allvarlig från lagstiftarens sida.

Ombudsmannen mot diskriminering

Vi föreslår vidare att Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering samt Handikappombudsmannen slopas och att en ny myndighet skapas med uppdrag att utöva tillsyn över den nya diskrimineringslagstiftningen.Förslaget får också till följd att Jämställdhetsnämnden och Nämnden mot diskriminering sammanläggs. Vi menar att det finns stora synergivinster som kan göras med en sammanhållen myndighet och att diskrimineringsfrågor kan få en ökad tyngd i samhällslivet med en sådan konstruktion. Den nyinrättade myndigheten skall kallas Ombudsmannen mot diskriminering.

Stockholm den 26 oktober 2004

Anders G Högmark (m)

Patrik Norinder (m)

Henrik Westman (m)

Magdalena Andersson (m)

Tobias Billström (m)

Anna Lindgren (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-27 Bordläggning: 2004-10-28 Hänvisning: 2004-10-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)