med anledning av prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012

Motion 2005/06:Kr32 av Berndt Ekholm (s)

av Berndt Ekholm (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hållbar utveckling för den kommande tillståndsperioden.

Motivering

Rubricerade proposition ger förslag till grundläggande principer, villkor och riktlinjer för det sändningstillstånd som skall gälla för 2007–2012 för den radio- och tv-verksamhet, som bedrivs av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.

Regeringen föreslår riksdagen ett flertal olika beslut, bl.a. att godkänna de förslag till grundläggande principer, som presenteras i propositionens avsnitt 7. Där lyfts oberoende och integritet fram liksom kravet på kvalitet och mångfald, vidare ett ämnesval präglat av relevans och väsentlighet. Men självfallet stryks också under det som hämtas från radio- och TV-lagen, nämligen det demokratiska statsskickets grundidéer samt principen om alla människors lika värde. Men där framhävs också ett särskilt ansvar för att skapa insikt om och förståelse för den värdegrund som ett levande demokratiskt samhälle vilar på. Vidare sägs att hävdande av jämställdhet mellan kvinnor och män följer av den omnämnda demokratibestämmelsen i radio- och TV-lagen.

Alltsedan Brundtlandkommissionen i slutet på 1980-talet presenterade sina tankar om en hållbar utveckling med innebörden att vi till nästa generation inte skall överlämna en värld med sämre förutsättningar än den vi själva har fått leva i, har detta begrepp kommit att prägla den internationella debatten med bäring på mänsklighetens framtids- och överlevnadsförutsättningar. Ett flertal stora FN-konferenser har hållits med anknytning till detta grundläggande begrepps olika infallsvinklar. Slutligen tog världssamfundet under världstoppmötet i Johannesburg i augusti 2002 ställning för att hållbar utveckling som begrepp och grundläggande förhållningssätt skall genomsyra och utgöra en utgångspunkt för all politik. En globalt hållbar utveckling med hänsyn till såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga utgångspunkter är således en grund för hela samhällets utveckling. Detta har också bekräftats genom den av statscheferna i FN år 2000 antagna millenniedeklarationen samt de då också antagna millenniemålen. Uppslutningen kring dessa verifierades återigen vid motsvarande toppmöte år 2005.

På goda grunder kan konstateras att detta förhållningssätt ännu inte genomsyrat Sveriges Radio och tv i det sätt som samhället speglas på eller i det programutbud som presenteras. I föreliggande proposition saknas också helt denna grundläggande utgångspunkt. I den skrivelse om en strategi för hållbar utveckling, som samtidigt föreläggs riksdagen kan konstateras under utbildningsavsnittet att den uppsatta målformuleringen inte får genomslag på den åtgärdspunkt som behandlar Sveriges Radio och tv.

Hållbar utveckling innebär att de olika utgångspunkterna omnämnda ovan skall bilda en helhet. Ofta saknas i denna helhet inte minst de ekologiska utgångspunkterna. Vikten av att inte enbart beskriva de förhållanden och villkor som påverkar den egna befolkningen utan också denna befolknings påverkan på andra människors förutsättningar är grundläggande i dagens globaliserade och delvis gränslösa samhälle.

Skall SRT bidra till en kunskapsutveckling som främjar demokrati räcker det inte att belysa demokrati i sig och jämställdhet samt mångfald, begrepp som omnämns i propositionen, utan till värdegrunden hör också begreppet hållbar utveckling, såsom det redovisats ovan. Utan hållbar utveckling ur alla dess aspekter kan demokrati och jämställdhet i djupare mening svårligen förverkligas.

Som alla företag och övriga samhällsinstitutioner bör också public service-företagen ha hållbar utveckling som ett övergripande mål för verksamheten.

Stockholm den 4 april 2006

Berndt Ekholm (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-04 Bordläggning: 2006-04-05 Hänvisning: 2006-04-06
Yrkanden (1)