med anledning av prop. 2005/06:112 Viktigare är någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst

Motion 2005/06:Kr36 av Margareta Andersson (c)

av Margareta Andersson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att nuvarande möjligheter att söka och ta emot allmänna medel för lärarfortbildning bör vidgas till att gälla även andra särskilda utbildningsinsatser av engångskaraktär.

Motivering

I propositionen Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012 (prop. 2005/06:112) föreslås i kapitel 10 Sveriges Utbildningsradio AB att UR även fortsättningsvis skall ha möjlighet att söka och ta emot allmänna medel för programverksamhet inriktad på särskilt angelägen fortbildning av lärare.

Riksdagen har tidigare beslutat om de förutsättningar som gäller för denna bidragsgivning, nämligen att principen om UR:s publicistiska oberoende inte får rubbas och att produktionen skall bedrivas inom ramen för de villkor som gäller för UR:s reguljära verksamhet (1987/88:KrU23, rskr. 1987/88:287).

Starka skäl talar dock för att möjligheten att söka och ta emot allmänna medel inte bör begränsas till lärarfortbildning utan även avse andra särskilda utbildningsinsatser av engångskaraktär som från samhällets synpunkt är angelägna. Dessa utbildningsinsatser kräver kraftsamlingar av kampanjkaraktär med många inblandade aktörer för att lösa en angelägen kunskapsfråga och där möjligheten att nå alla medborgare med utbildande och folkbildande insatser via radio och tv är central. Ett aktuellt exempel är den kampanj som föreslås i folkbildningspropositionen Lära, växa, förändra (prop. 2005/06:192) om en särskild satsning när det gäller att motverka den digitala klyftan.

Bakgrunden är ett förslag i juli 2005 från Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, Dataföreningen och UR vari föreslås att regeringen tar initiativ till en bred folkbildningssatsning för att uppnå målet om ett e-Sverige för alla. I en sådan satsning spelar UR med sina medier – tv, radio och webb – en central roll. UR:s produktioner är dock kostsamma och möjligheten att göra slagkraftiga insatser ökar om UR har möjlighet att söka och ta emot bidrag av allmänna medel för att förstärka sina ordinarie tv-avgiftsmedel.

I folkbildningspropositionen föreslås att folkbildningen skall kunna genomföra en riktad insats som gäller den digitala klyftan inom ramen för ett förstärkt statligt folkbildningsstöd. UR har dock inga möjligheter att enligt nuvarande regerverk söka och ta emot medel från Folkbildningsrådet för sin del av en sådan insats.

Andra aktuella exempel på angelägna utbildningsinsatser som berör hela befolkningen och kräver medverkan från många aktörer under de närmaste åren gäller hälsoområdet (stress, utbrändhet, alkohol, droger, fetma), integration, främlingsfientlighet, språk (läs- och skrivinlärning, sfi, språkliga minoriteter) och mobbning.

Stockholm den 4 april 2006

Margareta Andersson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Hänvisning: 2006-03-30 Inlämning: 2006-04-04 Bordläggning: 2006-04-05
Yrkanden (1)