med anledning av prop. 2005/06:113 Ökad kontroll av vapen

Motion 2005/06:Ju23 av Patrik Norinder och Ulf Sjösten (m)

av Patrik Norinder och Ulf Sjösten (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i vapenlagen om skrotning av vapen.

  2. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i vapenlagen vad gäller skärpta regler för utlåning.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om uppsiktsutlåning.

  4. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i sekretesslagen vad gäller sekretess för uppgifter om vapenhandlare.

Skrotning av vapen

Enligt gällande regler kan i dag en enskild person som vill få ett skjutvapen skrotat välja mellan att lämna in vapnet till en polismyndighet, till en vapenhandlare eller till någon annan som har rätt att ta emot vapen för skrotning. Detta är ett väl fungerande system som med ytterst få undantag har missbrukats genom t.ex. att vidareförsäljning av skrotningsinlämnade vapen har skett.

Att endast medge Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) rätt till skrotning torde öka risken för såväl brott, genom långa transporter, som en onödig kostnad och byråkrati. Med hänsyn till att polisstationerna minskar i antal kan det befaras att vapen ej kommer till skrotning utan blir liggande med bristfällig förvaring hos ägaren. Dagens system är lättillgängligt och det finns därför ringa anledning att göra några lagändringar vad gäller skrotning av vapen. Möjligen skulle alternativet att begränsa antalet handlare med skrotningstillstånd vara en möjlig lösning. Med god geografisk spridning skulle detta kunna tillgodose såväl närhet som lättillgänglighet. Regeringens förslag bör avslås.

Skärpta regler om utlåning av vapen

Den som har rätt att inneha ett skjutvapen får enligt 3 kap. 1 § vapenlagen under högst två veckor låna ut vapnet för samma ändamål som tillståndet avser. I lagstiftningen finns vidare restriktioner för hur utlåningen skall gå till. Regeringen föreslår nu krav på att låntagaren skall ha tillstånd att låna skjutvapen och att åldersgränsen inte bör ändras vid s.k. uppsiktsutlåning. Remissinstanserna har haft varierande kritiska synpunkter på förslaget.

Att införa en ytterligare tillståndsnivå ”lånetillstånd” kommer att öka arbetsbelastningen för polismyndigheten med ytterst liten vinst för säkerhet. I dagens läge medger vapenhandeln lån av vapen för provskjutningar på skjutbana i maximalt 14 dagar. Utlåningen sker till den som innehar tillstånd för motsvarande eller grövre vapen. Regeringens förslag ger heller ej möjlighet att låta skytteföreningar tillfälligt låna ett antal vapen över en längre tid än två veckor, något som kan behövas t.ex. vid kursverksamhet för ungdomar. Regeringens förslag till lånetillstånd bör därför avslås.

Vad gäller uppsiktsutlåning till ungdomar under 15 år borde det finnas anledning att tillåta detta då det finns intresse för jaktträning även bland ungdomar under 15 år. Jaktträning sker oftast under uppsikt av föräldrar eller annan erfaren vuxen och sker under betryggande former. Det finns därför ingen anledning till en absolut åldersgräns för uppsiktsutlåning. Detta bör regeringen ges till känna.

Sekretess för uppgifter om vapenhandlare

I propositionen föreslås att sekretess inte längre skall gälla för uppgifter i vapenregister om namn och adress på vapenhandlare och andra näringsidkare som har rätt att ta emot vapen för översyn och reparation och för uppgifter om vilka vapen deras tillstånd avser.

I samband med införandet år 1987 av sekretessbestämmelsen ansåg departementschefen att det var motiverat att införa ett sekretesskydd för uppgifter i polisens vapenregister i syfte att motverka att vapen kommer till brottslig användning. Slutsatsen i promemorian Förstärkt kontroll av vapen m.m. (Ds 2004:32) är att det inte finns tillräckliga skäl för att slopa sekretessen och att sekretessnivån med hänsyn till skaderisken är väl avvägd.

Trots detta föreslår regeringen att sekretessen inte skall gälla längre. Enligt vår mening öppnar detta för att väsentlig information om ett mycket stöldbegärligt objekt kan komma att finnas tillgänglig för personer som kan missbruka denna i brottsligt syfte. Riksdagen bör därför avslå denna del i propositionen.

Stockholm den 21 mars 2006

Patrik Norinder (m)

Ulf Sjösten (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-03-21 Bordläggning: 2006-03-22 Hänvisning: 2006-03-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)