med anledning av prop. 2005/06:117 Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m.

Motion 2005/06:L14 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att det av lagen skall framgå att överförmyndares samtycke krävs när ett barn förvärvar ett motorfordon.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att utreda och åtgärda att barn registreras som ägare till fordon utan att vara de verkliga ägarna.

Motivering

I den nu aktuella propositionen föreslår regeringen att vad som sägs om ett fordons ägare i lagen om vägtrafikregister ska tillämpas på en förmyndare till ett barn, om barnet uppges äga ett fordon eller inneha det på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller med nyttjanderätt under minst ett år. Förmyndaren ska alltså registreras i vägtrafikregistret. Därmed kommer betalningsskyldighet som vilar på den registrerade ägaren av fordonet, exempelvis för felparkeringsavgifter och fordonsskatt, att belasta förmyndaren och inte barnet. En bestämmelse om detta föreslås också tas in i lagen om vägtrafikregister. I lagar på vägtrafikområdet som innehåller regler om betalningsskyldighet för ägaren av ett fordon utan att direkt hänvisa till lagen om vägtrafikregister föreslås särskilda bestämmelser med samma innebörd införas. Förmyndaren föreslås också under vissa förutsättningar får de straffrättsliga ansvaret för att förhindra att ett avställt, oskattat eller oförsäkrat fordon används i trafiken.

Kristdemokraterna välkomnar att regeringen tar itu med problemet att barn används som bulvaner vid fordonsköp och att de registreras i vägtrafikregistret. Sedan den 1 oktober 2004 är Vägverket skyldigt att underrätta överförmyndaren när ett barn registreras som ägare. Barn är ändå förhållandevis oskyddade mot förmyndare som registrerar sina fordon på dem och därefter inte tar ansvar för de kostnader som det innebär att äga ett fordon. Vägverket kontrollerar om ett anmält förvärv är civilrättsligt giltigt och ett barn kan alltså registreras utan att någon giltig överlåtelse ägt rum. Trots det läggs registreringen i stor utsträckning till grund för beslut om betalningsskyldighet för avgifter och skatter som är hänförliga till fordonet. Den omständigheten att den riktige ägaren av fordonet är någon annan än barnet hindrar dessutom ofta åtgärder från såväl Kronofogdemyndighetens som överförmyndarens sida. Först i en situation där det är utrett att fordonet verkligen tillhör barnet kan det utmätas för betalning av de upplupna skulderna och först då har överförmyndaren möjlighet att ingripa och besluta att fordonet ska säljas. Ett barn som är utsatt för betalningskrav och har betalningsanmärkningar får ofta en dålig start eftersom det medför att det är svårt att teckna hyreskontrakt och telefonabonnemang och dessutom kan innebära hinder för att få vissa anställningar. Härtill kommer den känsla av uppgivenhet och frustration som drabbar många unga i en sådan här situation.

Kristdemokraterna anser att man bör gå till botten med problemet vad gäller barns fordonsförvärv. Förutom regeringens förslag om att registrera förmyndarna i vägtrafikregistret när ett barn uppges äga ett fordon eller inneha det på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller med nyttjanderätt under minst ett år, bör det krävas överförmyndarens samtycke till att ett barn förvärvar ett motorfordon. Undantag bör gälla när barnet självt har förarbehörighet.

Vidare bör regeringens förslag bara vara en tillfällig lösning i avvaktan på att det grundläggande problemet åtgärdas, alltså problemet att barn registreras som ägare till fordon utan att vara de verkliga ägarna. Kristdemokraterna anser att detta grundproblem måste utredas och åtgärdas. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 30 mars 2006

Yvonne Andersson (kd)

Ingemar Vänerlöv (kd)

Ingvar Svensson (kd)

Helena Höij (kd)

Peter Althin (kd)

Olle Sandahl (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-03-30 Bordläggning: 2006-03-31 Hänvisning: 2006-04-03
Yrkanden (2)