med anledning av prop. 2005/06:160 Moderna transporter

Motion 2005/06:T25 av Johan Pehrson (fp)

av Johan Pehrson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bibehålla driftsstödet till Örebro flygplats, framför allt av tillväxtpolitiska skäl.

Motivering

Infrastruktur och bra kommunikationer är en viktig förutsättning för ökad tillväxt och har således stor betydelse för en regions framtid. Riksdagen har också beslutat om en både effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning både för näringslivet och för medborgarna.

Örebroregionen har expanderat kraftigt de senaste åren. En orsak till det är de möjligheter för näringslivet som flygplatsen i Örebro bidragit med. För Örebroregionen är flygplatsen en kärna när det gäller transporter både av människor och av gods.

För näringslivet är direktförbindelserna mellan Örebro län och till exempel Köpenhamn oerhört viktiga. Många företag har också fattat långsiktiga beslut och beslut om etablering som grundar sig i det faktum att Örebro har bra kommunikationer till andra länder. För att få ökad turism och fler människor som tar del av det kulturliv som Örebroregionen har att erbjuda är givetvis flyget en viktig del – kopplingen mellan turism och ett nyskapande kulturliv å ena sidan och ekonomisk tillväxt å andra är given.

Regeringen avser i propositionen att ta bort driftsstödet till Örebro flygplats, vilket skulle få stora konsekvenser för Örebro men också för Sverige i övrigt, eftersom Örebro är en viktig tillväxtmotor. Argumentet att staten inte ska stödja flygplatser som till största delen flyger till destinationer utomlands utan bara inrikes anser jag inte vara ett godtagbart skäl. För att skapa tillväxt måste vi se till näringslivets förutsättningar att verka utomlands, inte minst i en region som Örebro som är mycket exportberoende. Det är viktigt att tillgängligheten till Europa ökar, inte minskar.

Örebro län har med sina goda förutsättningar för tillväxt möjlighet att med egen kraft växa sig starkare med sina medborgare. Länet har i grunden inte behov av fler AMS-platser, stödåtgärder och annat bistånd. Men för att ta vara på sådana goda förutsättningar krävs att företagsamhet uppmuntras och investeringar underlättas. Ett bibehållet driftsstöd till Örebro flygplats vore ett sätt att skapa goda förutsättningar för en stark tillväxt i regionen.

Stockholm den 6 april 2006

Johan Pehrson (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-06 Bordläggning: 2006-04-07 Hänvisning: 2006-04-18
Yrkanden (1)