med anledning av prop. 2005/06:160 Moderna transporter

Motion 2005/06:T27 av Anders G Högmark (m)

av Anders G Högmark (m)

1Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att ge flyget förutsättningar att skapa tillväxt.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om flygets sociala betydelse, inte minst för att uppnå målsättningen om en jämställd transportpolitik.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av att säkerställa en långsiktig överlevnad och utveckling av de regionala icke-statliga flygplatserna.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att snarast riva upp fattat beslut om att införa flygskatt.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet att avmonopolisera flygtrafiktjänsten i syfte att ge varje enskild flygplats större frihet vid upphandlingen av dessa tjänster.

2Motivering

Inom ramen för en modern, sammanhållen trafikpolitik med hög företagsekonomisk och samhällsekonomisk effektivitet spelar flyget en viktig funktion. Flygets roll som tillgänglighetsskapare, såväl inrikes som utrikes, kan ej överskattas.

För den ekonomiska utvecklingen i olika delar av landet och för Sverige i sin helhet är god tillgänglighet en helt avgörande faktor.

Flygets stora betydelse för att få livet långsiktigt hållbart för många människor skall inte underskattas.

Genom att nyttja flyget för olika arbetsresor inom landet under dagen finns möjligheter för småbarnsföräldrar att kombinera ett aktivt föräldraskap med förvärvsarbete. Det är med andra ord ett viktigt genusperspektiv som ligger väl i linje med ett av propositionens mål om ett jämställt trafiksystem!

Många barn med splittrade familjeförhållanden runt om i landet får också genom flyget en bättre möjlighet till veckoslutssamvaro med mamma eller pappa. Äldre människor och människor med olika former av handikapp får med flyget möjlighet att färdas långa sträckor med god trygghet för dem själva och anhöriga. Sammantaget gör ett väl fungerande relativt finmaskigt inrikesflyg det enklare för människor av olika slag att få vardagslivet med arbete och familj att fungera.

Ett sådant flyg är ett folkflyg i ordets bästa bemärkelse och borde därför vara något att slå vakt om och utveckla och inte riskera att rasera med en oklok luftfartspolitik. Detta bör ges regeringen till känna.

För stora delar av landet är goda flygförbindelser helt avgörande för att erhålla denna tillgänglighet. En uthållig, långsiktigt tillväxtbefrämjande transportpolitik, som nu riksdagen skall fatta beslut om, måste därför ge flyget de bästa förutsättningar för att spela denna tillgånglighetsskapande roll. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

De mindre, ofta icke-statliga flygplatserna spelar runt om i landet en viktig roll för att få en täckande luftfartsinfrastruktur i landet. En nationell transportpolitik måste därför säkerställa en långsiktig överlevnad och utveckling av dessa flygplatser. Detta bör ges regeringen till känna.

Regeringens förslag om att i huvudsak vidmakthålla befintligt ersättningssystem till de icke-statliga flygplatserna är därför välkommet även om detaljer i det nya förslaget kan diskuteras. Detta faktum bör utgöra en av grundbultarna i den översyn av den nationella infrastrukturen för luftfarten som regeringen aviserar i propositionen och som är synnerligen angelägen att genomföra.

Riksdagen har nyligen beslutat om att införa en s.k. flygskatt på inrikes och utrikes avgångar, dock med smärre undantag för vissa regioner. Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna samt Centerpartiet har motsatt sig denna skatt som hårt kommer att drabba de mindre flygplatserna generellt och särskilt Sturup och Västerås flygplats då lågprisaktörer som bland annat Ryan Air flyttar sin verksamhet från dessa flygplatser. För Sturups vidkommande innebär detta att trafiken överförs till Kastrup i Köpenhamn. Med omedelbar verkan beräknas flera hundra arbetstillfällen försvinna.

Indirekt kommer dessutom nedläggningen av det så kallade lågprisflyget till och från bland annat Sturup innebära att 100 000-tals utländska turister riskerar att ej komma till Sverige. Detta kommer ju givetvis i sin tur att innebära väsentliga bortfall av intäkter inom besöksnäringen och betydligt färre arbetstillfällen.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har genom sin ordförande kommunalrådet Ilmar Reepalu (s) kraftigt reagerat mot regeringens oansvariga politik med införande av flygskatt just på grund av dess kontraproduktiva effekt.

En överväldigande majoritet av remissinstanserna avstyrker det förslag på flygskatt som varit ute på remiss. Lagrådets kritik liksom invändningen från EU borde stämma till eftertanke.

Flygsektorns ansvar för sin andel av miljöbelastningen bör i stället lösas med en utvecklad handel med utsläppsrättigheter.

Införandet av den beslutade flygskatten kommer att ha endast mycket marginell betydelse för miljön, om ens någon. I sammanhanget bör nämnas att den kritik som riktats från bland annat Lagrådet mot regeringens förslag tar fasta på att konsekvensbeskrivning saknas av vilken miljöpåverkan skatten på flygresor medför.

I en modern luftfartspolitik bör därför flygskatten ej ingå. Beslutet om skatt på flygresor bör därför snarast rivas upp så att denna ej kommer att drabba resenärer och operativa framöver. Detta bör ges regeringen till känna.

Avslutningsvis bör avmonopoliseringen av flygtrafiktjänster snarast ge­nom­föras i enlighet med riksdagens tidigare fattade principbeslut.

Jag förutsätter att den snabbutredning som nu sker kring dessa frågor snarast skall resultera i förslag och beslut från regeringens sida i syfte att på ett tillfredsställande sätt avreglera nuvarande monopol. På så sätt ges bland annat varje flygplats rätten att göra en friare upphandling och då kunna välja mellan olika leverantörer av dessa tjänster. Detta bör regeringen ges till känna.

Stockholm den 6 april 2006

Anders G Högmark (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-06 Bordläggning: 2006-04-07 Hänvisning: 2006-04-18
Yrkanden (5)