med anledning av prop. 2005/06:160 Moderna transporter

Motion 2005/06:T33 av Erling Bager m.fl. (fp)

av Erling Bager m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förberedelserna för att inrätta ett svenskt båtregister skall avbrytas.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa förarbevis för att framföra vissa fritidsbåtar.

Nej till båtregister

Den egna båten spelar en viktig roll för många människor – det gäller såväl i den dagliga tillvaron som på fritiden. Båtlivet är inte minst en omistlig och nödvändig del av en levande skärgård för både fastboende och för friluftsliv och turism. Det förutsätter säkra, rena och oförstörda naturområden och vatten. Den ökande trafiken och de i vissa fall alltmer snabbgående fritidsbåtarna ställer emellertid nya krav för att värna säkerheten till sjöss.

Folkpartiet säger dock nej till regeringens tankar på att återinföra ett obligatoriskt fritidsbåtsregister. Det tidigare registret avvecklades 1994, och de redovisade skälen för att på nytt införa ett obligatoriskt båtregister väger fortfarande lätt. Bakom tankarna på fritidsbåtsregister ligger nog som många gånger tidigare främst viljan att i ett senare skede kunna belägga båtlivet med ytterligare skatter utöver de som fritidsbåtägarna sedan länge betalar, inte minst för båtarnas drivmedel.

De av regeringen åberopade omfattande ouppklarade stölderna av särskilt båtmotorer löser man inte med ett båtregister. De löses med fler närvarande poliser också i skärgården, och genom att fler av sådana vardagsbrott prioriteras av rättsväsendet. Det gäller också hastighetsöverträdelser och fylleri på sjön. Liksom på våra vägar måste även trafiköverträdelser på sjön övervakas effektivare.

Ja till förarbevis

På samma sätt som bakom bilratten krävs det kunskap, omdöme och ansvarskännande vid styrpulpeten. Därför välkomnar Folkpartiet liksom många av båtlivets organisationer tanken på ett obligatoriskt förarbevis för framförande av båtar med större motorstyrka och höga maxfarter. Det är viktigt för att kravet på förarbevis ska uppfattas som legitimt och inte som en onödig pålaga, att det tydligt kopplas till riskerna med höga farter. Det har då föga att göra med t.ex. båtens längd eller storlek i övrigt.

Det är mycket viktigt att därvid särskilt beakta de avgränsningar av kraven på utbildning och förarbevis som kan var ändamålsenliga. Det gäller särskilt för de övergångsregler som kan vara motiverade, så att t.ex. båtförare med långvarig yrkesmässig erfarenhet inte utsätts för krav på onödig skolbänks­utbildning. Den frivilliga utbildning och utfärdande av förarintyg som redan finns, och erfarenheterna av denna, bör så långt möjligt tas till vara i den kommande verksamheten.

Stockholm den 6 april 2006

Erling Bager (fp)

Runar Patriksson (fp)

Christer Winbäck (fp)

Anna Grönlund Krantz (fp)

Lennart Fremling (fp)

Marie Wahlgren (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-03-30 Bordläggning: 2006-04-07 Hänvisning: 2006-04-18
Yrkanden (2)