med anledning av prop. 2005/06:160 Moderna transporter

Motion 2005/06:T34 av Sofia Larsen (c)

av Sofia Larsen (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2005/2006:160 i den del som avser bort­tagandet av driftsbidraget till Örebro flygplats.

Motivering

Örebro flygplats är ett viktigt nav för kommunikationen i regionen. Verksamheten på flygplatsen står på tre ben: fraktflyg, reguljär persontrafik och charter. Om dessa delar kan utvecklas tillsammans ökar naturligtvis förutsättningarna att långsiktigt säkra flygplatsens framtid.

Flygplatsen har stor betydelse för näringslivet och jobben i länet. Den är en språngbräda för kontakter med omvärlden, både vad gäller gods- och persontransporter. Arlanda är inget alternativ eftersom tiden för resa mellan vårt län och Arlanda under överskådlig framtid kommer att överstiga det riktvärde om två timmars restid som nämns i propositionen.

Regeringens förslag om förändring av stödet till regionala flygplatser är tillväxthämmande. Propositionen menar att stöd inte skall gå till flygplatser som har huvuddelen av sin trafik på utrikesdestinationer. Detta förslag skulle på ett olyckligt sätt drabba Örebro flygplats. Förslaget innebär ett allvarligt bakslag för tanken på regionernas utveckling i vårt land. Regeringens proposition är ett tydligt tecken på socialdemokratins okänslighet för situationen ute i regionerna. Regeringens inställning att stöd inte skall ges eftersom trafiken i huvudsak går på utlandet är ett exempel på det fyrkantiga tänkesätt som råder inom vänsterkartellen.

Örebro flygplats är en av länets tillväxtfaktorer. Dess betydelse förstärks av att Örebro län ligger i en korsväg i norra Europa. Läget är strategiskt ur kommunikationssynpunkt med två Europavägar, viktiga riksvägar, knutpunkter för järnvägstrafiken och flygplatsen som har en större utvecklingspotential än de flesta närliggande regionala flygplatser. Örebro flygplats måste även fortsättningsvis få del av stödet till regionala flygplatser.

Stockholm den 6 april 2006

Sofia Larsen (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-06 Bordläggning: 2006-04-07 Hänvisning: 2006-04-18
Yrkanden (1)