med anledning av prop. 2005/06:185 Förstärkning och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen

Motion 2005/06:A10 av Patrik Norinder (m)

av Patrik Norinder (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar om tillägg till 25 § och 25 a § LAS enligt vad som anförs i motionen.

Motivering

Innebörden av regeringens förslag är att en arbetstagare så snart som han eller hon har intjänat företrädesrätt, och detta redan efter sex månaders anställning, kommer att få rätt till en tillsvidareanställning om arbetsgivaren har ett arbetskraftsbehov som förutsätter anställningar i sådan grad att förutsättningarna i 5 § andra stycket är uppfyllda. Jag anser liksom arbetsgruppen (Ds 2005:15) att en arbetstagare inte skall kunna göra gällande företrädesrätt till återanställning om en sådan leder till att de uppställda tidsfristerna överskrids vid anställningstillfället eller under anställningstiden. Liksom arbetsgruppen anser jag att undantag från detta skall göras för vikariat.

Om en arbetstagare gör gällande företrädesrätt och att detta kan komma att leda till en tillsvidareanställning enligt 5 §, gäller företrädesrätten endast om arbetstagaren tidigare har varit anställd som vikarie hos arbetsgivaren och återanställningen avser ett vikariat.

Lagen skall träda i kraft den 1 juli 2007.

Stockholm den 6 april 2006

Patrik Norinder (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-06 Bordläggning: 2006-04-07 Hänvisning: 2006-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)