med anledning av prop. 2005/06:185 Förstärkning och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen

Motion 2005/06:A9 av Cecilia Widegren m.fl. (m)

av Cecilia Widegren m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att möjliggöra olika sysselsättningsgrad och därmed avslag av den delen av propositionen som rör visstidsanställning och säsongs­anställning.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rimliga villkor för visstidsanställning och säsongsanställning.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om företrädesrätt.

Svensk trädgårdsnäring, plantskolor, skog, golf, turism etc. lever farligt

Anställningsreglerna skall ge trygghet – inte försvåra eller öka osäkerheten för företagare som vill anställa och ge människor arbete. De nya regler i anställningsskyddslagen som (s)-regeringen föreslår i proposition 2005/06:185 kommer att innebära slutet för många säsongsanställningar.

Säsongsanställningar är vanliga inom turismen, som ofta är årstidsberoende. Även trädgårdsnäringen, plantskolor, skogsbruk och golfsporten, för att nämna ytterligare exempel, är starkt säsongsberoende. Dessa branscher är samtliga beroende av både klimatet och växtperioden, två faktorer som inte låter sig påverkas av svensk lagstiftning, hur gärna än en socialdemokratisk regering så önskar. Man kan så klart försöka att lagstifta om sommar året runt.

Säsongsanställningar berör många, t.ex. 20 000 personer sysselsatta med potatis, grönsaker, frukt, bär och prydnadsväxter eller 15 000 arbetstillfällen inom skogsvården, för att inte tala om alla oändliga jobb på sommar- respektive vinterturistorter runt om i hela landet. (s)-regeringen borde därför vara oroad över de signaler som kommer från bl.a. plantskolor och skogsbruket om svårigheter att driva verksamheten utan möjlighet till säsongsarbete.

(s)-regeringens proposition påvisar snarare att man hellre ser högre arbetslöshet än möjliggör för dessa säsongsberoende näringar att kunna utveckla fler jobb i Sverige. (s)-regeringen tvingar fram beroende av importerade produkter och export av jobb.

Om det blir dyrare och besvärligare att anställa inom t.ex. trädgårdsnäringen gynnas importen av bl.a. plantskoleväxter från länder med längre säsong. Närodlat ersätts med fjärrodlat, transporterna blir fler och längre, miljön belastas i onödan och jobben försvinner ur landet. Det är en utveckling som ingen önskar men som ändå kan bli konsekvensen av regeringens förslag.

Regeringens förslag om att 14 månaders anställning under en femårsperiod skall ge en tillsvidareanställning är svår att kombinera med de villkor som gäller i säsongsbundna verksamheter med långa säsonger inte minst styrda av det svenska klimatet. Regeringens förslag innebär att det bara blir möjligt att anställa en person för knappt tre månader per år under fem år. Detta får enorma konsekvenser för t.ex. hela Sveriges trädgårdsnäring, golfsektor och skogsnäring. Svenskt klimat tillåter inte produktion året runt, men säsongen för bl.a. plantskolor, bärproducenter etc. är betydligt längre än de tre månader som blir aktuellt med regeringens förslag.

En konsekvens blir att företagare kan tvingas säga nej till trogen och specialiserad personal, som i dagsläget har jobb kanske åtta–tio månader om året. Trygghet på arbetsmarknaden är viktig men måste vägas mot vad som är möjligt att genomföra i ett nordiskt klimat.

Arbete under tio månader om året, för en kompetent, erfaren och välutbildad personal måste vara bättre än inget arbete alls. Möjligheten att avtala om avvikelser från lagstiftningen är en lösning för att få fram undantag. Men bl.a. Gröna Näringens Riksorganisation, som organiserar producenter av bl.a. frukt, bär, grönsaker, trädgård och potatis, menar att sådana förhandlingar skulle vara en stor belastning på dessa ofta små företag.

Det behövs hänsyn till och acceptans av de naturbundna faktorer som begränsar möjligheterna för arbetsgivare att erbjuda heltidsarbete. För att inte de nya reglerna i anställningsskyddslagen skall drabba de anställda som i dag har regelbunden och trygg anställning i säsongsberoende företag, bör den delen av propositionen avslås. Därmed möjliggörs att dagens lagstiftning blir kvar och ger möjlighet till säsongsarbete.

Med anledning av att regeringen förberett och nu lagt förslaget i sin helhet har det skapat oro bland berörda näringar. Bland annat investeras mindre, kortsiktigare projekt planeras än ursprungligen och en allmän försiktighetsprincip har dragit en ridå över entreprenörsandan, som i sin tur skulle ha skapat ytterligare jobb.

Någon annan form av låsningseffekter av säsongsanställningar så som företrädesrätt bör minimaliseras.

Många talar om ett indirekt näringsförbud som drar in över branscherna, detta trots att näringarna, t.ex. plantskolor, har gjort allt med teknikens framsteg för att förlänga säsonger och därmed skapa fler arbetstillfällen. Men til syvende og sidst är det klimatet som sätter stopp för sysselsättning året runt.

Stockholm den 6 april 2006

Cecilia Widegren (m)

Ulf Sjösten (m)

Bengt-Anders Johansson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-06 Bordläggning: 2006-04-07 Hänvisning: 2006-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)