med anledning av prop. 2005/06:27 Leveranssäkra elnät

Motion 2005/06:N4 av Jörgen Johansson (c)

av Jörgen Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Krisberedskapsmyndigheten tillsammans med SMHI bör få i uppdrag att utarbeta ett varningssystem för svåra väderförhållanden.

Motivering

Väder och vind – frågor som de flesta av oss pratar om med jämna mellanrum. Oftast handlar det om huruvida det blir sol eller regn, om temperaturen ökat eller minskat. Vi har de senaste åren uppmärksammat alltmer extrema väderförhållanden. Spanien och Portugal drabbades av svår torka medan Rumänien översvämmades. Orkan efter orkan har dragit in över USA:s kuster, och störtregn har begravt byar i Guatemala.

Extrema väderförhållanden som dessa är Sverige och Norden lyckligtvis oftast förskonade från, stormen Gudrun i januari 2005 undantaget. Stormen drog in över södra Sverige med – för många – oanade krafter. Det var inte många som kunde föreställa sig hur kraftig stormen var och vilka konsekvenserna skulle bli. Förstörelsen efter stormen var förödande.

Stormar och deras konsekvenser kommer vi inte undan. Vi kan dock minimera skadorna genom att vara bättre förberedda. Proposition 2005/06:27 Leveranssäkra elnät fokuserar på hur elnäten ska göras säkrare för att undvika att kommande stormar medför lika omfattande elavbrott som stormen Gudrun.

Ett fungerande samhälle byggs inte enbart på skadelindringar efter skador, ej heller på att ersättningar ska lösa alla problem. Dessa åtgärder bör kompletteras genom bättre information och varningar innan stormar drabbar landet. Genom ett utbyggt och välfungerande varningssystem skulle företag, privatpersoner och det offentliga samhället kunna höja beredskapen.

Genom att i förväg veta mer om stormarnas karaktär kunde material i form av stolpar, elledningar och transformatorer tillföras områden som riskerar bli utan el. Reservkraftverk och annan materiel för att lindra återverkningarna och snabba på återuppbyggnaden kunde finnas snabbare till hands. Genom större beredskap kunde även ett stort antal bandvagnar och andra terrängfordon transporterat till de drabbade områdena för att underlätta framkomligheten.

Ny kunskap som stärker samhällets krisberedskap är en viktig del i samhällets förmåga att hantera en kris. Utvecklingen inom detta område ses som en viktig del i Krisberedskapsmyndighetens arbete med att stärka samhällets totala krishanteringsförmåga. Ett av Krisberedskapsmyndigheten och SMHI utarbetat varningssystem för svåra väderförhållanden är en viktig del i arbetet med att stärka samhällets krishanteringsförmåga.

Vad som ovan anförts om utarbetandet av ett varningssystem för svåra väderförhållanden bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 21 oktober 2005

Jörgen Johansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-25 Bordläggning: 2005-10-26 Hänvisning: 2005-10-27
Yrkanden (1)