med anledning av prop. 2005/06:5 Lantmäteriverksamheten

Motion 2005/06:Bo2 av Kerstin Lundgren (c)

av Kerstin Lundgren (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten.

Motivering

Inskrivningsverksamhetens nuvarande organisation tillkom efter regeringens förslag i budgetpropositionen för 2000. En relativt kort tid har således förflutit och det finns inget underlag som redovisar att nuvarande ordning varit till förfång för verksamheten eller att kostnaderna skulle ha ökat till följd av denna uppgiftsfördelning. Propositionen redovisar tankar på större förändringar av hela lantmäteriverksamheten men väljer att inte nu föreslå ett införande av enmyndighetsmodellen. Skälet är att man först vill överföra huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten från den 1 september 2007.

Ser man till skälen för att föra över inskrivningsverksamheten från tingsrätterna till Lantmäteriverket så synes de inte helt klara. Visserligen renodlas domstolarnas verksamhet men samtidigt anförs att det krävs klarhet i hur behovet av juridisk kompetens ska säkras. En särskild utredare ska tillsättas för att titta närmare på detta. Den juridiska kompetens som finns i tingsrätterna borgar i dag för en snabb och rättssäker hantering av inskrivningsärendena. Utan att ha säkrat hur den ska upprätthållas är det inte rimligt att nu föreslå en förändring av huvudmannaskapet. Regeringen borde således först ha säkrat denna fråga innan den lägger eventuella förslag om ändring av dagens rättssäkra hantering. Eftersom regeringen utgår ifrån att förslaget inte får några kostnadskonsekvenser och verksamheten ska bedrivas på de nuvarande sju orterna även i fortsättningen synes det inte heller av detta skäl vara motiverat att på nuvarande underlag ta ställning till överföringen av huvudmannaskapet. Med hänvisning till detta förslås propositionen i denna del avslås.

Stockholm den 13 oktober 2005

Kerstin Lundgren (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-14 Bordläggning: 2005-10-18 Hänvisning: 2005-10-19
Yrkanden (1)