med anledning av prop. 2005/06:5 Lantmäteriverksamheten

Motion 2005/06:Bo6 av Lars Tysklind m.fl. (fp)

av Lars Tysklind m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utvärdera resultatet av Lantmäteriverkets uppgift att verka för ett ändamålsenligt ortsnamnsskick.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte låta lantmäteri- och inskrivningsverksamhetens organisation styras av regionala sysselsättningshänsyn.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte inrätta något geodataråd vid Lantmäteriverket.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avveckla Lantmäteriverkets uppdragsverksamhet (Metria).

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte inrätta något marknads- och konkurrensråd vid Lantmäteriverket.

Grunden för det offentliga åtagandet

En av lantmäteriets uppgifter är att verka för ett ändamålsenligt ortnamnsskick. I 1 kap. 4 § kulturminneslagen finns regler om god ortsnamnssed. Enligt Lantmäteriverkets instruktion 1995:1418 ska myndigheten verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortsnamnsskick.

Tillämpningen av dessa regler skapar ibland upprördhet bland de boende eftersom de anser att tillräcklig hänsyn till ursprungsnamnen inte har tagits. Därför bör resultatet av Lantmäteriverkets uppgift att verka för ett ändamålsenligt ortsnamnsskick utredas. Detta bör ges regeringen till känna.

Myndighetsstruktur och organisation

Vi delar regeringens bedömning att Lantmäteriverket och de 21 länsvisa lantmäterimyndigheterna bör sammanföras till en myndighet. Vi delar också bedömningen att huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten bör föras över till Lantmäteriverket. Vi finner det dock olyckligt att nu fastslå att inskrivningsverksamheten ska bedrivas på just sju orter. I synnerhet är det olämpligt att – som regeringen gör – låta regionala sysselsättningshänsyn ligga till grund för myndighetsstrukturen. Myndigheten bör struktureras utifrån vad som bäst gynnar verksamheten och effektiviteten. Detta bör ges regeringen till känna.

Det är angeläget att sammanslagningen av lantmäteriet till en myndighet inte drar ut på tiden, det bör genomföras till den 1 september 2007.

I arbetet med omstruktureringen av inskrivningsverksamheten bör man ha i åtanke att den nya möjligheten till tredimensionell fastighetsbildning troligtvis kommer att leda till ökad arbetsbelastning för inskrivningsmyndigheten framöver. Det gäller i synnerhet ifall vårt förslag om att ta bort dagens begränsningar och tillåta ägarlägenheter genomförs.

Grundläggande geografisk information

Regeringen föreslår att det inrättas ett geodataråd vid Lantmäteriverket. Vi har svårt att se någon konkret nytta med ett sådant råd. Vi menar att det som rådet föreslås göra bör rymmas inom Lantmäteriverkets ordinarie verksamhet. Därför bör något sådant råd inte införas. Detta bör ges regeringen till känna.

Registrering i fastighetsregistrets allmänna del

Vi ställer oss bakom regeringens förslag att låta andra myndigheter än lantmäteriet föra in uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del.

Lantmäteriverkets uppdragsverksamhet

Vi ser ingen anledning till att Lantmäteriverket ska bedriva uppdragsverksamhet i konkurrens med privata företag på marknaden. Uppdragsdivisionen på Lantmäteriverket (Metria) bör därför avvecklas. Detta kan ske genom att vissa delar bolagiseras och säljs ut till privata aktörer, medan andra delar kan läggas ned direkt. Detta bör ges regeringen till känna.

Vi är övertygade om att privata företag på marknaden kan tillhandahålla de tjänster som Metria i dag tillhandahåller. Att ha en stor statlig aktör som bedriver sin verksamhet med full kostnadstäckning tror vi är dåligt för konsumenterna. Vidare tror vi att utvecklingen på IT-området kommer att göra att tröskeln för nya aktörer på marknaden blir relativt låg, vilket borgar för en god konkurrens.

Marknads- och konkurrensråd

Regeringen föreslår att det inrättas ett marknads- och konkurrensråd vid Lantmäteriverket. Vi har svårt att se någon konkret nytta med ett sådant råd. Vi menar att dialogen mellan myndigheten och den privata sektorn bör rymmas inom Lantmäteriverkets ordinarie verksamhet. Konkurrensfrågor hanteras av Konkurrensverket. Därför bör något sådant råd inte införas. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 14 oktober 2005

Lars Tysklind (fp)

Nina Lundström (fp)

Gunnar Andrén (fp)

Solveig Hellquist (fp)

Axel Darvik (fp)

Marie Wahlgren (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-14 Bordläggning: 2005-10-18 Hänvisning: 2005-10-19
Yrkanden (5)