med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition

Motion 2006/07:Fi9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens yrkande 12 (gällande avsnitt 6.6.9 i vårpropositionen).

  2. Riksdagen beslutar införa ett nytt utgiftsområde kallat Lika rättigheter.

  3. Riksdagen beslutar att inom utgiftsområdet Lika rättigheter ska anslagen för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) placeras.

  4. Riksdagen beslutar att det statliga stödet till ideella organisationer för homo- bisexuella samt transpersoner (HBT) som finansieras från anslaget 14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg ska placeras inom utgiftsområdet Lika rättigheter.

Regeringens förslag

Regeringen föreslår att de ändamål och de verksamheter som finansieras från de under utgiftsområde 14 Arbetsliv uppförda anslagen 23:7 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), 24:1 Jämställdhetsombudsmannen (JämO) samt från det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 16:10 Handikappombudsmannen flyttas till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.

Skälen för regeringens förslag är att den parlamentariska Diskrimineringskommittén (SOU 2006:22) har lämnat förslag om bland annat en sammanhållen diskriminerings­lagstiftning och en gemensam ombudsmannamyndighet för de olika diskriminerings­grunderna. Mot denna bakgrund avser regeringen att föreslå att de olika diskrimineringslagarna samordnas till en gemensam lagstiftning.

Med anledning av de kommande förslagen anser regeringen att de ändamål och den verksamhet som finansieras med medel från anslagen 23:7 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), 24:1 Jämställdhetsombudsmannen (JämO) inom utgiftsområde 14 Arbetsliv och 16:10 Handikappombudsmannen (HO) inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg bör flyttas till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.

Lika rättigheter

Miljöpartiet anser att Diskrimineringskommitténs förslag om bland annat en samman­hållen diskrimineringslagstiftning och en gemensam ombudsmannamyndighet för de olika diskrimineringsgrunderna är ett bra förslag. Däremot delar vi inte regeringens uppfattning om att man bör föra över de olika ombudsmännen till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad. Att ombudsmännen bara hanterar frågor som ligger inom arbets­marknaden är dels felaktigt och sänder dels ut helt fel signaler. Vi anser därför att riksdagen bör lägga denna nya ombudsman, som vi kallar Ombudsman för lika rättigheter, i ett separat utgiftsområde, och att anslagen för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) placeras där.

Regeringen föreslår också att det statliga stödet till ideella organisationer för homo- och bisexuella och transpersoner (HBT) som finansieras från anslaget 14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg flyttas till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad. Mot bakgrund av ovanstående anser vi att detta anslag bör lyftas in i det nya utgiftsområdet för Ombudsman för lika rättigheter.

Stockholm den 2 maj 2007

Maria Wetterstrand (mp)

Peter Eriksson (mp)

Ulf Holm (mp)

Mikaela Valtersson (mp)

Max Andersson (mp)

Per Bolund (mp)

Bodil Ceballos (mp)

Tina Ehn (mp)

Gunvor G Ericson (mp)

Mikael Johansson (mp)

Mehmet Kaplan (mp)

Helena Leander (mp)

Jan Lindholm (mp)

Karla López (mp)

Thomas Nihlén (mp)

Mats Pertoft (mp)

Esabelle Reshdouni (mp)

Peter Rådberg (mp)

Karin Svensson Smith (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-05-02 Bordläggning: 2007-05-04 Hänvisning: 2007-05-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)