med anledning av prop. 2007/08:143 Samgående mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S

Motion 2007/08:N21 av Per Bolund m.fl. (mp)

av Per Bolund m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett tydligare besluts­underlag innan beslut kan fattas om samgående mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S.

  2. Riksdagen avslår regeringens förslag till bemyndigande att minska statens ägarandel i Posten AB.

  3. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i postlagen med syfte att stärka Post- och telestyrelsens roll i konkurrensfrågor.

  4. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i postlagen beträffande den postala infrastrukturen.

Motivering

Det underlag som delgivits riksdagen inför samgåendet mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S är ytterst bristfälligt. Flera remissinstanser har också kritiserat att centrala frågor inte besvaras i propositionen. Det är till exempel oklart vilka konkreta problem sammanslagningen är tänkt att vara en lösning på. Det ges inte heller några belägg för att en sammanslagning skulle vara bra för Posten AB. Vidare berörs inte varför svenska staten bara skulle få 60 % av aktievärdet och mindre än hälften av röstvärdet i det nya bolaget trots att Postens omsättning utgör drygt 70 % av det gemensamma bolagets omsättning. Varför svenska staten ska göra en så dålig affär motiveras inte i propositionen. Inte heller ges svar på hur ägandet av postinfrastrukturen ska regleras i framtiden. Miljöpartiet anser att riksdagen inte kan fatta ett underbyggt beslut i frågan innan beslutsunderlaget har kompletteras.

Samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S leder till att det sker en privatisering av den svenska postverksamheten redan i och med att de båda bolagen fusioneras. Detta beror på att bl.a. det privata riskkapitalbolaget CVC är delägare i Post Danmark A/S. CVC kommer därmed med automatik att bli delägare även i det fusionerade bolaget. I sitt remissyttrande över föreliggande proposition anför Post- och telestyrelsen just att det blir en privatisering eftersom danska posten delvis ägs av privata bolag. Miljöpartiet kan inte medverka till en privatisering av Posten innan det tydliggjorts vilka effekter detta får på t.ex. ägandet av den postala infrastrukturen och konkurrenssituationen på den svenska postmarknaden. Vi föreslår därför att riksdagen avslår regeringens förslag till bemyndigande att minska statens ägarandel i Posten AB.

Ett samgående mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S väcker också farhågor vad gäller konkurrenssituationen på postmarknaden. I propositionen framgår att enligt Post- och telestyrelsens statistik 2006 befordrades ca 3,2 miljarder adresserade försändelser av svenska postoperatörer. Posten AB:s andel uppgick till 91,14 %. Trots mer än 15 år av avreglerad brevmarknad har Posten alltså fortfarande en marknadsandel på över 90 %. En viktig förklaring till detta kan vara att Post- och telestyrelsen i dagsläget har ett begränsat uppdrag vad gäller konkurrensfrågor på postmarknaden. Särskilt tydligt blir detta om en jämförelse görs med telemarknaden. Det vore mest naturligt om sektorsmyndigheten på området hade ett tydligt ansvar även för konkurrensfrågor med tanke på att det är sektorsmyndigheterna som besitter sakkompetensen inom sina respektive områden. I Sverige är det Post- och telestyrelsen som har en sakkunskap om postmarknaden som skulle behöva utnyttjas i större utsträckning än i dag. För små postoperatörer, som ofta är enmansföretagare, är det av yttersta vikt att konkurrensen fungerar. Det är också avgörande att konkurrensbrott beivras och åtgärdas med stor snabbhet eftersom de små postoperatörerna i annat fall riskerar att gå i konkurs under handläggningens gång. Vi är övertygade om att Post- och telestyrelsen kan följa marknaden närmare och agera snabbare än vad Konkurrensverket gör. Post- och telestyrelsen har redan en skyldighet att främja konkurrensen på teleområdet, och det finns inget hållbart skäl för varför motsvarande skyldighet inte finns på postområdet. Om Posten AB och Post Danmark A/S går samman är risken stor att det blir ännu svårare för konkurrenterna på den svenska postmarknaden. Det blir därför ännu mer angeläget att Post- och telestyrelsens roll i konkurrensfrågor snarast stärks.

Ett annat villkor för att postmarknaden ska fungera väl är att den postala infrastrukturen i form av postboxar, adressändringar, eftersändning av post och postnummersystemet tillhandahålls på konkurrensneutrala villkor. Även på detta område finns det dock stora brister som hämmar konkurrensen. Post- och telestyrelsen kom med en rapport redan 1998, med förslag på hur postinfrastrukturen kunde hanteras på ett konkurrensneutralt sätt. Remissyttranden på rapporten gav ett starkt stöd till förslagen.

Då den postala infrastrukturen inte tillhandahålls på konkurrensneutrala villkor i dag bör denna fråga lösas innan fusionen sker. Annars kommer det, som Post- och telestyrelsen påpekar i sitt remissvar, att bli en värderingsfråga om ägandet skulle breddas i framtiden, och det är inte lämpligt vad gäller infrastrukturella frågor.

Stockholm den 12 maj 2008

Per Bolund (mp)

Ulf Holm (mp)

Helena Leander (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-05-12 Bordläggning: 2008-05-13 Hänvisning: 2008-05-14
Yrkanden (4)