med anledning av prop. 2007/08:154 Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon

Motion 2007/08:s12077 av Anders Ygeman m.fl. (s)

av Anders Ygeman m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utfärdandet av föreskrifter i anslutning till den föreslagna lagstiftningen ska underställas riksdagen för prövning, i enlighet med regeringsformen 8.12.

Motivering

Östersjöns havsmiljö är synnerligen känslig. FN-organet IMO:s klassning av Östersjön som ett särskilt känsligt innanhav (PSSA; Particularly Sensitive Sea Area) innebär att vi i dag ställer hårdare krav på bland annat fartygstrafiken. Nya ruttsystem och trafiksepareringar inrättas. Vår nationella lagstiftning mot illegala oljeutsläpp skärps och ett ökat antal våtmarker, förbättrade avloppsreningsverk och fler skyddszoner minskar läckaget av näringsämnen ut i havet.

Risken för att Östersjöns ekosystem byter jämviktsläge är dock fortfarande stor. Ett tidigare näringsfattigt hav riskerar att fastna i ett övergött tillstånd. Ny forskning visar att fosfor urlakas vid större projekt på havets botten - med algblomning som följd. Dumpade minor från andra världskriget och kemiska stridsmedel hotar också att rubba balansen, liksom gamla miljöskulder i form av gifter i bottensedimentet.

Flera projekt som berör Östersjöns havsmiljö är på väg att realiseras, bland annat den rysk-tyska naturgasledningen. Det är tänkbart att annan utformning eller andra lokaliseringar av projekten kan innebära mindre miljörisker. En viktig del i miljökonsekvensbedömningen enligt svensk lag och EG-rätt är att alternativa lokaliseringar ska undersökas.

Sverige har under lång tid drivit en ambitiös nationell klimatpolitik. Vi har varit pådrivande i det internationella klimatarbetet. Därför måste vi, trots att vi har kommit lång väg, fortsätta att minska våra egna utsläpp. Detta bör vägas in när projekt kring fossila energikällor i Östersjön planeras. Stora projekt mellan flera nationer berör också andra områden såsom utrikespolitik, säkerhetspolitik och påverkan på fisket och andra naturresurser. Arbetet med dessa aspekter och att skydda Östersjöns känsliga havsmiljö kräver en solid parlamentarisk förankring.

Regeringen föreslår nu ett tydligare miljöskydd i Sveriges ekonomiska zon. Det anser vi är bra. Miljöskyddet ska öka genom att det klargörs hur miljöbalken ska tillämpas i zonen. Miljöbalkens bestämmelser om så kallade Natura 2000-områden ska gälla på samma sätt i den ekonomiska zonen som inom Sveriges territorium.

I propositionen föreslås också att ändringarna i miljöbalken och i lagen om Sveriges ekonomiska zon samtidigt ska underlätta planeringsarbetet för de företag som ansöker om tillstånd för verksamhet i den ekonomiska zonen.

Vi socialdemokrater har i andra sammanhang konstaterat att regeringen har övergett Sveriges tidigare linje i frågan om gasledningen, utan att söka parlamentariskt stöd för det. Vi anser att regeringens och myndigheters beslut om utfärdandet av föreskrifter i anslutning till den föreslagna lagstiftningen ska underställas riksdagen för prövning. Vi menar att regeringen behöver det stöd av en riksdagsmajoritet som dessa svåra miljöavvägningar kräver.

Stockholm den 11 juni 2008

Anders Ygeman (s)

Carina Ohlsson (s)

Bo Bernhardsson (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Jan-Olof Larsson (s)

Aleksander Gabelic (s)

Helén Pettersson i Umeå (s)

Dan Nilsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-06-12 Bordläggning: 2008-06-13 Hänvisning: 2008-06-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)